Okoljske storitve


Široka izbira prvovrstnih,
okolju prijaznih kmetijskih izdelkov.

Kmetovalcem v širši okolici Ihana ponujamo okolju prijazno gnojilo, ki nastane z razgradnjo gospodinjskih odpadkov, odpadnih olj in maščob.  

 

Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, ki je življenjskega pomena. Izmenjava znanj, inovacije, okoljska varnost in dostopna ponudba storitev upravljanja z vodnimi viri postajajo strateška prednost v naboru energetskih storitev skupine Petrol.

 

Rast rastline

Področja, kjer sodelujemo, prispevamo, razvijamo in uresničujemo skupno vizijo odgovornosti do okolja, so:

  • čiščenje odpadnih voda in oskrba lokalnih skupnosti s pitno vodo,

  • načrtovanje rešitev pri ravnanju z odpadki in

  • sanacija okoljskih problemov.

 

 

Čistilna naprava Murska Sobota

Čistilna naprava v Murski Soboti

Na podlagi pridobljene koncesije v letu 2002 je družba Petrol zgradila čistilno napravo v Murski Soboti. Projekt obsega 42.000 populacijskih enot in vključuje mehansko čiščenje, biološko čiščenje ogljikovih in dušikovih spojin, kemijsko obarjanje fosforjevih spojin in tudi nadstandardno čiščenje prek peščenih filtrov in dezinfekcijo z UV-svetlobo. Po uspešno končanem obdobju poskusnega obratovanja je čistilna naprava aprila 2005 začela redno obratovati. Poleg komunalnih odpadnih voda naprava čisti še tehnološke odpadne vode lokalne industrije, mogoča pa sta tudi sprejem in čiščenje grezničnih odplak.

Cene veljajo od 01.10.2017

Cenik čiščenja odpadne vode Murska Sobota (pdf) (193 KB)

Opis delovanja čistilne naprave Murska Sobota (pdf) (271 KB)

Program čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Murska Sobota (pdf) (93 KB)

Čistilna naprava v Mežici

Čistilna naprava Mežica

Leta 2001 je družba Petrol pridobila koncesijo za gradnjo in upravljanje čistilne naprave v občini Mežica. Projektna velikost naprave je 4.000 populacijskih enot in vključuje standardno mehansko ter biološko stopnjo čiščenja. Gradnja je bila sklenjena konec leta 2004. Leta 2005 je bilo uspešno izvedeno obdobje poskusnega obratovanja. Naprava čisti pretežno komunalne odpadne vode.

 

Opis biološkega procesa v čistilni napravi Mežica (pdf) (391 KB)

Program čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Mežica (pdf) (4.8 MB)

Program čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Mežica za obdobje 2018-2021

Čistilna naprava Sežana

V aprilu 2009 je Petrol pridobil koncesijo za čiščenje odpadnih komunalnih voda mesta Sežana. Centralna čistilna naprava Sežana, projektirane velikosti 6.000 populacijskih enot, čisti komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode, ki pritekajo po obstoječem kanalizacijskem omrežju. Koncesionar na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana izvaja tudi neposredno zaračunavanje storitve čiščenja končnim uporabnikom.

Cenik prevoza in čiščenja greznic na CČN Sežana (velja od 1.7.2017)

  Cena v EUR/m3 porabljene pitne vode brez DDV Cena v EUR/m3 porabljene pitne vode z DDV (9,5 %)
     
Čiščenje odpadne vode A1 0,7914 0,8666
Čiščenje odpadne vode A2 0,5320 0,5825
Čiščenje odpadne vode B1 1,3693 1,4994
Čiščenje odpadne vode B2 1,1098 1,2152

A1: Uporabniki vode v gospodinjstvu, ki so priključeni na javno kanalizacijo
A2: Uporabniki vode v gospodinjstvu, ki niso priključeni na javno kanalizacijo
B1: Uporabniki vode, ki niso zajeti med uporabnike v gospodinjstvu in so priključeni  na javno kanalizacijo
B2: Uporabniki vode, ki niso zajeti med uporabnike v gospodinjstvu in niso priključeni  na javno kanalizacijo

Cena za čiščenje grezničnih odplak znaša 9,24 EUR/m3 sprejete greznične mase, brez DDV in 10,12 EUR/m3 z DDV in velja za uporabnike izven območja mesta Sežana.

Centralna Čistilna naprava Sežana - kratek opis (488 KB)

Program čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Sežana (pdf) (5.6 MB)

Program izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2018 - 2021

Čistilna naprava Ig

S 1.1.2013 je Petrol pridobil koncesijo za čiščenje odpadne vode v Občini Ig. Čiščenje odpadne vode trenutno še poteka na stari čistilni napravi. Nova čistilna naprava, ki jo bo zgradil Petrol, bo velikosti 5000 PE in bo predvidoma pričela obratovati leta 2014. Učinek čiščenja odpadne vode bo v skladu z veljavno zakonodajo.

Cenik čiščenja odpadne vode na CČN Ig (uporablja se od 1.12.2015)

  Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV (9,5 %)
Variabilni del v EUR/m3 0,68 0,74
Fiksni del glede na velikost  vodovodnega priključka DN v EUR/mesec    
DN 20 6,48 7,10
DN 25 9,71 10,63
DN 40 31,06 34,01
DN 50 38,83 42,52
DN 80 129,42 141,71

Opis delovanja bo objavljen po odprtju nove čistilne naprave.

Cenik praznjenja in čiščenja greznic ali blata iz male čistilne naprave na CČN Ig (velja od 1.9.2017)

  Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV (9,5 %)
Praznjenje grezničnega mulja ali blata mKČN do vključno 6 m3 (1. prekat) 59,00 64,61
Praznjenje grezničnega mulja ali blata mKČN do vključno 6–12 m3 118,00 129,21
Praznjenje grezničnega mulja ali blata mKČN do vključno 12–18 m3 177,00 193,82
Praznjenje grezničnega mulja ali blata mKČN do vključno 18–24 m3 236,00 258,42
Praznjenje grezničnega mulja ali blata mKČN do vključno 24–30 m3 295,00 323,03
Čiščenje grezničnega mulja ali blata iz MKČN v EUR/m3 10,00 10,95

Program čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Ig (pdf) (5.6 MB)

Program izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2018-2021

Čistilna naprava Maribor

Petrol je družbenik v družbi Aquasystems, ki ima pridobljeno koncesijo za izvajanje čiščenja odpadnih komunalnih voda v mestu Maribor. Pred junijem leta 2002 so vse odpadne vode iztekala neposredno v Dravo brez čiščenja. Danes rezultati kažejo, da vanjo teče očiščena voda, iz katere čistilna naprava odstrani več kot 94 % onesnaženja. To je pomemben prispevek k varovanju okolja, v katerem živimo, in spodbuda za Maribor, da tudi v vsakdanjem življenju vzdržujemo odgovoren odnos do narave.

Oskrba s pitno vodo na ZGO Železarne Ravne

Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne je bila pridobljena v letu 2007. Na zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne zagotavljamo oskrbo s pitno vodo in vzdržujemo vodnjak in omrežje.

Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode na objektu Železarna Ravne na Koroškem
Letno obvestilo odjemalcem pitne vode na ZGO Ravne

Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode na ZGO Železarne Ravne

V letu 2007 je Petrol Energetika pridobila koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne, katere predmet je izgradnja paketne biološke čistilne naprave 2 x 600 populacijskih enot in izvajanje javne službe odvajanja na obnovljenem vakuumskem fekalnem kanalizacijskem omrežju pod reguliranimi pogoji. 

Sanacija odlagališča gudrona v Pesniškem dvoru

Petrol si prizadeva odpraviti posledice nekdanjih tehnoloških industrijskih procesov, ki danes predstavljajo veliko tveganje za okolje. Sanacija se je začela leta 2002 in se je zaključila v letu 2009. Na lokaciji smo izkopali 17.000 ton kislega gudrona, nato smo odstranili onesnaženo prst, jamo zasuli in celotno območje rekultivirali v zeleno polje. 

Slike: 
Centralna čistilna naprava v Mariboru.
Gradnja čistilne naprave v Mariboru je potekala v sodelovanju z družbo Aquasystems.
Čistilna naprava v Mežici.
Čistilna naprava v Mežici.
Čistilna naprava v Mežici.
Čistilna naprava Mežica.
Otroci OŠ Mežica so poslikali zunanjost čistilne naprave.
Čistilna naprava Mežica.
Čistilna naprava v Murski Soboti.
Čistilna naprava v Murski Soboti.
Čistilna naprava v Murski Soboti.
Čistilna naprava v Murski Soboti.
Čistilna naprava v Murski Soboti.
Čistilna naprava Sežana.
Čistilna naprava Sežana.
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.