V javnem sektorju

Cilj pogodbenega financiranja oziroma financiranja s strani Petrola v energetske projekte v javnem sektorju je optimizacija stroškov za potrebno energetsko oskrbo in povečanje zanesljivosti energetskih sistemov ob sočasnem varovanju okolja. Koncept javno-zasebnega partnerstva v energetiki prispeva k razbremenitvi javnega proračuna, učinkovitejši rabi energije in varovanju okolja.

Prednosti javno-zasebnega partnerstva v energetskih projektih so:

 • Zagotovljena je trajna sinergija med javnimi in zasebnimi naložbami na področju izgradnje, posodobitve ter razvoja energetske in komunalne infrastrukture.
 • Zasebni partner razpolaga z bogatimi izkušnjami na področju različnih pridobljenih koncesij (zemeljski plin, toplotna energija, utekočinjeni naftni plin, pitna voda in odvajanje in čiščenje odpadnih voda).
 • Lokalni skupnosti ni potrebno zagotavljati vseh finančnih virov za izvedbo novih investicij, obnovo sistemov in vzdrževanja.
 • Zasebni partner prevzame večino rizikov načrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in obratovanja energetske infrastrukture in opreme.
 • Realizacija projektov je možna v kratkem roku – razpoložljivi so finančni in človeški viri.
 • Poveča se zanesljivost oskrbe z energijo.
 • Energetski zakon nalaga dobaviteljem energije, da izvajajo ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, kar vpliva na obvladovanje njihovih stroškov.
 • Odjemalcem se zagotavlja dolgoročno tržno konkurenčna oskrba z energijo.
 • Izboljša se učinkovitost energetskega sistema s strokovno obnovo oziroma zamenjavo.
 • Vodenje, nadzor obratovanja, servisiranje, vzdrževanje in odprava motenj izvajajo strokovnjaki s področja energetske dejavnosti.
 • Zmanjšajo se stroški za energijo in škodljivi vplivi na okolje.

Petrol pri projektih javnega in zasebnega partnerstva prispeva pri uresničevanju začrtanega Nacionalnega energetskega programa (ReNEP; Ur.l. RS, št. 57/2004), ki predvideva, da se do leta 2010 poveča učinkovita raba energije v javnem sektorju za 15 odstotkov (glede na leto 2004). Javno-zasebno partnerstvo na področju energetike je primerno tako na državni ravni (bolnišnice, stavbe državne uprave…) kot na občinski ravni (knjižnice, zdravstveni domovi, šole, vrtci…).

Reference

Bolnišnica Brežice:

 • pogodbeno zagotavljanje prihranka energije,
 • rekonstrukcija kotlovnice in
 • dobava energenta.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.