Referenčni TPF projekti

Predstavljamo vam primere učinkovite rabe energije na podlagi pogodbenega financiranje s strani tretje osebe (t.i. third party financing oziroma TPF projekte).

UNIOR

Podjetje Unior, d.d. ima v lasti kotlovnico, s katero oskrbuje z vročo vodo turistični kompleks Terme Zreče ter daljinsko ogreva del kraja Zreče. 

Leta 2005 je bil po modelu financiranja tretje strani izveden projekt vgradnje plinskega motorja moči 1.336 kW. Investicijo v višini 100 mio tolarjev sta skupaj izpeljala lastnik kotlovnice podjetje Unior, d.d. in ponudnik energetskih storitev (ESCO) Petrol, d.d.

Pogodbena partnerja sta prispevala vsak polovico investicijskih sredstev, podjetje Petrol pa je odgovorno svojemu naročniku doseganje pogodbeno določenih, tako tehničnih kot tudi ekonomskih parametrov projekta. Pogodbeno imata oba partnerja zagotovljen donos na vložena sredstva iz realiziranih prihrankov in prihodkov soproizvodnje, do preostalih prihrankov pa je kot naročnik upravičeno podjetje Unior.

Pogodbeno razmerje je časovno omejeno prek dosežene donosnosti vlagatelja, po koncu pogodbenega razmerja pa bo postrojenje prešlo v last naročnika, podjetja Unior, d.d.

MARTEX

V letu 2005 je bil izveden projekt SPTE Martex po modelu TPF (financiranje s tretje strani). V projektu kot partnerja - investitorja sodelujeta podjetji Petrol d.d. in Elektro Primorska d.d. (s hčerinskim podjetjem E3 d.o.o.) s po 60% in 40% deležem financiranja investicije.

Investitorja bosta v pogodbenem obdobju poplačana in realizirala donos na vložena sredstva z udeležbo v prihrankih na energetski oskrbi podjetja Martex d.o.o., ob koncu pogodbenega odnosa pa bo postrojenje prešlo v last naročnika. V času trajanja pogodbenega razmerja je podjetje Martex, kot naročnik, že upravičeno do dela ustvarjenih prihrankov iz naslova energetske oskrbe podjetja.

Posebnost projekta je, da je bilo SPTE postrojenje projektirano in načrtovano z namenom zagotovitve pasovne potrebe po toplotni energiji podjetja Martex za pripravo granulata, ki se uporablja kot vhodni polizdelek v keramični industriji. Postrojenje se po veljavni zakonodaji uvršča med industrijska SPTE postrojenja do 1MW električne moči.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA (TPL)

Po TPF modelu je bil izveden, in dan v pogon s slavnostno otvoritvijo leta 2007, projekt soproizvodnje toplote, elektrike in hladu Tehnološki park Ljubljana (TPL). Investitorski delež med naročnikom in izvajalcem je 14% Tehnološki park Ljubljana d.o.o. in 86% Petrol d.d. Investitor se je pogodbeno zavezal s prihranki na energetski oskrbi novo zgrajenega kompleksa na Brdu.

Raznolikost tega projekta od ostalih dveh projektov pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo je ta, da produkcija energetske centrale ni omejena le na toploto in elektriko, temveč je oplemenitena še s produkcijo energije hladu, ki v toplejših mesecih zagotavlja boljše bivanjske razmere in večjo učinkovitost zaposlenih znotraj kompleksa TPL.

Po končanem pogodbenem obdobju bo energetska centrala prešla v last naročnika.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Prvi primer projekta javno-zasebnega partnerstva, in hkrati naš prvi projekt pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, je primer obnove in rekonstrukcije stare kotlovnice Splošne bolnišnice Brežice. Pogodbeno vezani prihranek energije predstavlja zmanjšanje porabe energenta za 25% glede na porabo iz referenčnega obdobja iz leta 2005.

Poleg garantiranih prihrankov se je Petrol d.d. zavezal tudi k oskrbi bolnišnice z energentom t.j. zemeljski plin. 

Od leta 2006 dalje, ko je bila kotlovnica dana v obratovanje, dosegamo in presegamo pogodbeno garantiranih 25% prihrankov.

Tako kot pri vseh ostalih projektih, tudi v tem primeru se lastništvo prenese na naročnika po izteku pogodbenega obdobja.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

V letu 2007 je bil izveden projekt rekonstrukcije kotlovnice v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Petrol se je pogodbeno zavezal zagotavljanju dobave energenta in oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne tople vode in proizvodnjo pare.  Z izvedbo projekta je bil dosežen preko 20 % energetski prihranek ter občutno zmanjšanje emisij CO2 iz naslova manjše porabe energenta ter s prehodom iz ekstra lahkega kurilnega olja na okolju prijaznejši energent, zemeljski plin.

Po končanem pogodbenem obdobju bo kotlovnica prešla v last naročnika.

SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV GRADIŠČE S.L. MARIBOR, HUTTERJEV BLOK, MARIBOR

Projekt ki je začrtal smernice na področju oskrbe stanovanjskih objektov s toplotno energijo je bil izveden leta 2005. Rekonstrukcija kotlovnice je bila izvedena po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

Dosedanji rezultati kažejo, da se je poraba ekstra lahkega kurilnega olja zmanjšala za 20%, s tem pa povečala energetska učinkovitost ter skladno z zmanjšanjem porabe zmanjšal izpust toplogredni plinov v okolje. Tak tip projekta zagotovi lastniku brezskrbno in nemoteno uživanje življenja, saj je za vse poskrbljeno s strani izvajalca Petrol d.d., kotlovnica pa preide v last naročnika po izteku pogodbenih obveznosti.

ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH PROSTOROV V MURSKI SOBOTI

Podoben način zagotavljanja prihranka energije kot v Mariboru, je bil izveden s projektom obnove kotlovnice Etažnih lastnikov stanovanjskih in poslovnih prostorov v Murski Soboti. Kotlovnica je bila dana v obratovanje ob vstopu v kurilno sezono 2007/2008, s tem pa je bil projekt rekonstrukcije tudi zaključen.

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je 15% glede na porabo iz referenčnega obdobja, ob tem pa Petrol d.d. skrbi tudi za dobavo goriva.

Slike: 
Unior
Unior
Unior
Martex
Martex
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.