Distribucijski sistemi pitne vode - z javno zasebnimi partnerstvi

Zagotavljamo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter omogočamo kakovost na celotni distribucijski poti, od vodnega vira do odjemnega mesta končnega uporabnika.

Kontaktirajte nas Reference
Preverite še ostale poslovne rešitve

Upravljavcem pri izvajanju storitev in upravljanju infrastrukture s pomočjo naših rešitev zagotavljamo večjo zanesljivost in obratovalno varnost, izboljšanje učinkovitosti ter zmanjšanje tveganj pri zagotavljanju najvišjega nivoja kakovosti storitev, zahtevanih na celotni distribucijski poti, od vodnega vira do odjemnega mesta pri končnemu uporabniku.

Z javnimi partnerji, upravljavci infrastrukturnih sistemov, sodelujemo preko različnih oblik javno zasebnih partnerstev, s katerimi zagotavljamo učinkovito in zanesljivo oskrbo s pitno vodo ter omogočamo spremljanje kakovosti pitne vode na celotni distribucijski poti, od vodnega vira do odjemnega mesta končnega uporabnika.


Izboljšanje učinkovitosti vodovodnega sistema

Izvajalci gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se soočajo z visokimi standardi oskrbe, ki od njih terjajo neprestano posodabljanje procesov, izboljševanje učinkovitosti upravljanja vodovodnih omrežij, predvsem na ključnih področjih zagotavljanja varnosti, kakovosti, trajnosti, učinkovitosti in podpore uporabnikom. 

Nacionalni operativni programi pristojnih ministrstev (OP oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021) in mednarodnih inštitucij (EU, WHO,…) od upravljavcev zahtevajo povečanje učinkovitosti upravljanja, načrtovanje modernih in učinkovitih izboljšav ter nenehno spremljanje procesov upravljanja in obratovanja infrastrukturnih procesov.

S pridobljenimi izkušnjami izvajanja celovitih storitev »Digital Inteligent Smart Networks – Water Sistems« in posameznimi rešitvami nudimo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti obratovanja vodovodnega sistema. S tem upravljavcem zagotavljamo večjo zanesljivost, obratovalno varnost, izboljšujemo njihovo učinkovitost ter zmanjšujemo tveganja pri zagotavljanju najvišjega nivoja kakovosti storitev, ki so zahtevana na celotni distribucijski poti, od vodnega vira do odjemnega mesta pri končnemu uporabniku.


Oblike javno zasebnih partnerstev
S poudarkom na modernizaciji in učinkovitosti proizvodnje in distribucije pitne vode ponujamo več oblik sodelovanja javnega in zasebnega partnerstva:
Obseg izvajanja storitev Petrol Kdo upravlja z infrastrukturo vodovodnega sistema Lastništvo vodovodnega sistema Prednosti
WPC Storitev nadzorovanja in upravljanja s količinami proizvedene in distribuirane vode s poudarkom na vodnih izgubah, z zagotavljanjem prihrankov, usmerjenim v nenehno povečevanje učinka zniževanja vodnih izgub, ter z znižanjem tekočih stroškov obratovanja Izbrani izvajalec gospodarske javne službe Občina Zasebni partner s svojimi strokovnimi znanji podpira izvajanje storitev gospodarske javne službe in usmerja procese izboljšanja učinkovitosti posameznih storitev (nenehni procesi črpanja in priprave vode,  distribucije)
Koncesija Storitev oskrbe s  pitno vodo v skladu s pozitivno zakonodajo. Celovito upravljanja z vodovodnim sistemom preko distribucijskega omrežja; od proizvodnje pitne vode do dobave vode končnemu uporabniku  Zasebni partner Občina Ob nespremenjeni oziroma nižji ceni izboljšamo storitve oskrbe s pitno vodo za končne uporabnike. V času trajanja koncesijske pogodbe se ustvarjajo ustrezni pogoji za optimalno in učinkovito izvedbo investicij v posodabljanje in upravljanje vodovodnega sistema


Javno zasebna partnerstva v obliki koncesije
Javno zasebna partnerstva v obliki koncesije pri oskrbi s pitno vodo niso več neznanka. Koncesije ne pomenijo privatizacije vodnih virov in vode. Dodelitev koncesije za upravljanje vodovodnega sistema pomeni izbiro zasebnega partnerja, ki, ob pogojih določenih na strani lastnika vodovodne infrastrukture, izvaja storitev upravljanja stvari oz. osnovnih sredstev vodovodnega sistema, obenem pa s koncesijsko pogodbo izpolnjuje določene zaveze, kot so npr.: 
 
 • vlaganja v infrastrukturo z namenom izvajanja nenehnih izboljšav distribucijskega omrežja, 
 • nenehno in preventivno vzdrževanje elementov vodovodnega sistema ter ohranjanje le-tega v dobri obratovalni kondiciji, 
 • upravljanje z vso opremo in merili, ki zagotavljajo točnost merjenja količin proizvedene, po omrežju porazdeljene in končnim uporabnikom dobavljene pitne vode,
 • zakonsko izpolnjevanje vseh zahtev za dogovorjeno ceno storitve dobavljene vode,
 • stalno sodelovanje z lastniki infrastrukture in uporabniki storitev.

Koncesije upravljanja infrastrukture z izvajanjem storitve oskrbe s pitno vodo so smiselna takrat, ko se lastnik infrastrukture (mesto oz. lokalna skupnost) odloči, da v interesu vseh njegovih prebivalcev in uporabnikov storitev poišče na drugačen, predvsem pa modernejši pristop izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe, ki ob isti ali nižji ceni storitve za končnega uporabnika zagotavlja višjo raven kakovosti storitev.


Koncesionar, kot izvajalec gospodarske javne službe, z vlaganjem v dolgoročno upravljanje infrastrukture zagotavlja dolgoročne pozitivne učinke, naravnane v trajnostmi razvoj vodovodnega sistema, ki ostaja v lastništvu javnega partnerja, torej občine in njenih uporabnikov. 


Predvsem pa se s koncesijsko pogodbo dogovorijo zaveze koncesionarja, kot so:

 • zagotavljanje dolgoročno sprejemljive cene oskrbe s pitno vodo,
 • ob enaki ali nižji ceni storitve, z učinkovitim obratovanjem, izboljšati kakovost oskrbe,
 • kakovostno nadzorovanje učinkovite proizvodnje pitne vode, 
 • kakovostno distribucijo pitne vode do pipe končnega uporabnika z najmanjšimi izgubami vode,
 • permanentna vlaganja v nadgradnjo infrastrukture, 
 • izvedba vseh, ob začetku izvajanja koncesijskih storitev, dogovorjenih vlaganj v infrastrukturo (praviloma so pogodbe v trajanju do 20 let in več, s tem, da so v začetku potrebna večja vlaganja v revitalizacijo, posodobitev ali nadgradnjo distribucijskega omrežja), kar lahko zagotovi le kapitalsko ustrezen in močan zasebni partner, 
 • prevzem vseh bremen, povezanih s fakturiranjem dobavljenih storitev končnim uporabnikom. 

Pogoji sprejema koncesije zasebnega partnerja 

Zasebni parter mora poleg prihodkov iz naslova obračunanih storitev proizvodnje in distribucije, ki jih dobiva za pokrivanje tekočih variabilnih stroškov iz vodarine in, ki omogočajo nenehno in učinkovito izvajanje obratovanja in vzdrževanja infrastrukture pitne vode, na strani javnega partnerja pridobiti pogodbeno zavezo, s katero se lastnik zaveže vlagati prihodke, pridobljene iz naslova obračunane omrežnine, nazaj v javno infrastrukturo, hišne vodovodne priključke in vodomere. 

Zasebni partner lahko le na ta način izvaja procese investicijskih vlaganj v vodovodni sistem, hkrati pa učinkovito izvaja tudi najzahtevnejše procese vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov in vodomerov ter ostalih delov javne infrastrukture.

V Petrolu zagotavljamo tudi procese digitalne transformacije podatkov upravljanja pri oskrbi s pitno vodo. S tem zagotavljamo uporabo najsodobnejših metod za izvedbo nujno potrebnih ukrepov pri izboljšanju učinkovitosti investicijskih vlaganj, nenehnemu zniževanju stroškov obratovanja, predvsem pa ohranjanju že doseženih znižanih obratovalnih stroškov. V sklop digitalne transformacije podatkov in celovite storitve digitalizacije procesov upravljanja uvrščamo tudi zelo pomembno področje  komunikacija s končnimi uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo.

Pri poslovodenju zagotavljamo skladnost s standardi dokumentiranih sistemov procesnega vodenja in upravljanja kakovosti (ISO 9001), sistemi ravnanja z okoljem (ISO 14001), upravljanja z energijo (ISO 50001) ter obvladujemo in pravočasno prepoznamo vsa tveganja na področju kibernetske varnosti kritične infrastrukture v skladu s standardi ISO 27000.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas