Odjem toplote v sistemih daljinskih ogrevanj

V Petrolu vam pomagamo optimirati investicijska vlaganja in obratovalne stroške s storitvami DISCo – Digital Intelligent Smart Consumers.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

Petrolove storitve DISCo so celovite rešitve na področju prenosa in porabe toplote. Storitve DISCo zagotavljajo optimalne rešitve na področju porabe toplotne energije, pri čemer upoštevajo vse značilnosti celotnega sistema daljinskega ogrevanja.


Pomembnost učinkovitega delovanja sistemov daljinskih ogrevanj 

V mestih in urbanih središčih, kjer ogrevanje stavb še vedno prispeva k precejšnjemu deležu izpustov ogljikovega dioksida, strategija zajeta v t.i. »Zimski paket« predvideva porast ogrevanja zgradb s priključitvijo na sisteme daljinskih ogrevanj, na drugi strani pa smernice nakazujejo na zmanjševanje rabe toplotne energije v zgradbah, ki jo dosežemo z izboljšavami toplotnega ovoja, tehnološkimi ukrepi energetske prenove ter menjavo stavbnega pohištva (delne energetske prenove zgradb in celovite energetske prenove zgradb)

Za upravljalce sistemov daljinskih ogrevanj to predstavlja svojevrsten izziv, saj se z zmanjševanjem rabe energije na račun energetske učinkovitosti zmanjšuje tudi odjem toplotne energije iz omrežja. Tako je učinkovito delovanje upravljalcev sistemov daljinskih ogrevanj na strani odjema toplotne energije vedno bolj pomembno, saj razvijajo sočasne ukrepe, ki po eni strani upoštevajo predvidene potrebe po toploti, po drugi pa zagotavljajo kvalitetno in cenovno dostopne storitve.


Rešitve za dolgoročne ekonomične učinke

V Petrolu imamo dolgoletne izkušnje na področju daljinske energetike, s katerimi na področju odjema toplote poiščemo najboljše rešitve za dolgoročne ekonomične učinke tako za upravljalce sistemov daljinskih ogrevanj, kot za končne odjemalce toplote.

Rešitve s področja investicijskih vlaganj in optimiziranja stroškov distribucije toplote tako zajemajo:

  • Načrtovanje in izvedbo prehoda iz direktnega v indirektni sistem dobave toplote, s čimer izboljšamo zanesljivost dobave toplote končnim odjemalcem in pridobimo možnost krmiljenja, podpremo pa tudi razvoj nizkotemperaturnega sistema daljinskega ogrevanja vsake točke odjema
  • Projektiranja in izvedbe nadomeščanja velikih toplotnih postaj z manjšimi, s čimer zmanjšujemo izgube toplote in optimiziramo distribucijo toplote.
  • Profiliranja moči odjema oz. potrebe po toploti, s čimer napovedujemo končni odjem in optimiramo količino potrebne dobavljene toplote. Z upoštevanjem sprejemljivega udobja v prostoru pri končnih odjemalcih (do 23 ⁰C), k zmanjšani rabi toplote in s tem ogljičnega odtisa prispevajo tako proizvajalci in distributerji toplotne energije, kot končni odjemalci. Vsaka stopinja več v prostoru namreč pomeni kar 7 % več potrebne energije.
  • Hidravlično uravnoteženje sekundarja, v interesu tako končnih odjemalcev (imajo boljše ogrevanje v višje ležečih enotah večstanovanjskih objektov) kot tudi upravljalcev, s čimer dosežemo nižje povratne temperature, dosežemo večji ∆T in s tem omogočimo nižanje temperaturnih režimov in zmanjšujemo izgube v distribucijski mreži.  
  • Ustrezno avtomatizacijo toplotnih postaj pri končnih odjemalcih in rešitvami ustrezne regulacije, s čimer uravnotežimo odjem in s tem nižamo ceno toplote tako za upravljalca sistema daljinskega ogrevanja, kot za končnega odjemalca.
  • Rešitve regulacije toplotnih postaj, s čimer omogočamo ustrezen temelj za optimalne in dolgoročno ustrezne investicije v nadzor odjema ter odčitavanja rabe energije tako na primarnem kot sekundarnem krogu ogrevanja.
  • Enostavno zajemanje vseh podatkov o odjemu in rabi toplotne energije v Tango, ki jih nadalje izkoristimo tako za povezavo z drugimi poslovnimi sistemi (ERP), kot za avtomatiziranje poročanja ter spremljanja ključnih indikatorjev uspešnosti sistema daljinskega ogrevanja.

Mestom in upravljalcem distribucijskih sistemov ponujamo prehod k ekonomsko učinkovitem razvoju sistemov daljinskega ogrevanja, da z optimalnim delovanjem in razvojem dobave toplotne energije poskrbijo za konkurenčno oskrbo svojih prebivalcev, hkrati pa infrastrukturo trdno držijo v svojih rokah. Investicije v tehnološko posodobitev in optimizacijo izvajamo po modelih:

  • EPC  (Energy performance contracting),  pri čimer nudimo načrtovanje, gradnjo in podporo obratovanja z garancijo učinka
  • Kombinacijo izvedbe del  z nepovratnimi ali povratnimi sredstvi (KfW, Ebrd, Eib).  
  • S klasičnim pogodbenim sodelovanjem.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas