O Petrolu

O_petrolu

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Med "velike" se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5025796000
Davčna številka: SI80267432
Šifra dejavnosti: 47.301
Telefon: 01 47 14 234

Transakcijski računi:
NLB: 02923-0020267126
NKBM: 04515-0000225742
SKB: 03100-1005316539
RZB: 24203-9002352017

Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka.

Pretežni del poslov Petrol zaenkrat realizira na slovenskem trgu. Razpolaga z uveljavljeno krovno blagovno znamko in drugimi prepoznavnimi izdelčnimi oziroma storitvenimi znamkami (npr. Petrol klub, HipShop, TipStop). Družbo odlikujeta tudi močan tržni in finančni položaj. Razvejana in sodobna maloprodajna mreža je Petrolova absolutna konkurenčna prednost.

Pomembnejši podatki za leto 2017 (Petrol d.d.)

količinska prodaja proizvodov iz nafte (v mio ton):
Prihodki od prodaje (v mrd EUR):
čisti poslovni izid (v mio EUR):
kapital (v mio EUR):
število zaposlenih (31/12-17):
število delničarjev (31/12-17):
število bencinskih servisov v Sloveniji:
ocenjeni tržni delež (po št. BS) v Sloveniji (v %):
3,1
3,7
64,3
482,9
1.608
24.185
317
57

Pomembnejši podatki za leto 2017 (Skupina Petrol)

količinska prodaja proizvodov iz nafte (v mio ton):
prihodki od prodaje (v mrd EUR):
čisti poslovni izid (v mio EUR):
EBITDA/prilagojeni kosmati PI (v %):
Neto dolg na kapital (v %):
kapital (v mio EUR):
število zaposlenih (31/12-17):
število bencinskih servisov:
3,4
4,495
81,1
36,9
0,5
701,9
4,508
495

Pomembnejše dejavnosti oziroma viri, s katerimi družba Petrol ustvarja prihodek:

Naftni proizvodi

Trgovanje z naftnimi proizvodi predstavlja Petrolovo osrednjo poslovno dejavnost, s katero v Sloveniji dosega vodilni tržni delež. Gre za področje, ki družbi zagotavlja stabilne prihodke in zanesljiv denarni tok, s tem pa ji omogoča tudi nadaljnjo rast in razvoj. S prodajo naftnih proizvodov Petrol v povprečju ustvari okrog 80 odstotkov celotnih čistih prihodkov brez trošarin.

Blago za široko porabo in storitve

Trgovanje z blagom za široko porabo in storitvami predstavlja sestavni del Petrolove osrednje poslovne dejavnosti. Gre za perspektiven prodajni segment, pri katerem družba v povprečju dosega okrog 10-odstotno realno stopnjo letne rasti. S prodajo blaga za široko porabo in storitvami Petrol v povprečju ustvarja nekaj manj kot 20 odstotkov celotnih čistih prihodkov brez trošarin.

Zemeljski in utekočinjeni naftni plin

Na področje plinske energije, ki je dolgoročno zanimiva alternativa tradicionalnim virom ogrevanja, je Petrol pričel resneje posegati leta 1998. Gradnja omrežij, distribucija in trženje plina tako predstavljajo sestavni del Petrolove celovite oskrbe z energenti.

Električna energija

Področje električne energije je mesto v portfelju Petrolovih dejavnosti dobilo v letu 2001. Gre za logično nadgrajevanje obstoječe ponudbe energentov oziroma za zagotavljanje celovite energetske oskrbe.

Okoljska dejavnost

Čiščenje odpadnih voda in oskrba lokalnih skupnosti s pitno vodo. Načrtovanje rešitev pri ravnanju z odpadki. Sanacije okoljskih problemov. To so tri področja, kjer sodelujemo, prispevamo razvijamo in uresničujemo skupno vizijo odgovornosti do okolja.

Poslovna načela

Način celotnega poslovanja družbe Petrol temelji na spodbujanju poslovne odličnosti oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja.

Poslanstvo

S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter skupaj z našimi partnerji ustvarjamo nizkoogljično družbo. Preko razvejane mreže tradicionalnih in digitalnih prodajnih mest zadovoljujemo spreminjajoče potrebe naših uporabnikov za varno in udobno življenje, pot in poslovanje. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju.

Vizija

Smo vodilni regijski igralec na področju energetike in povezanih storitev po kriteriju prihodkov. Prepoznani smo kot eden najpomembnejših ponudnikov pametnih rešitev za dom, mobilnost in poslovanje. Z inovativnostjo in digitalnimi rešitvami smo razvili uspešne nove poslovne modele in partnerstva. Zagotavljamo odlično celovito uporabniško izkušnjo in povečujemo število prodanih produktov na posameznega kupca v sistemu vsekanalnosti (»omnichannel«).

Vrednote

  • Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okoje.
  • Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
  • Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
  • Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
  • Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja.

Konkurenčna umestitev

Družbo odlikujejo zlasti kakovost blaga in storitev, visoka raven ugleda, uveljavljene blagovne znamke ter stabilen finančni položaj. Skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih servisih je bilo v skupini Petrol konec leta 2015 zaposlenih 4.068 ljudi. Skupina Petrol je s 3,81 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje največji gospodarski subjekt v Sloveniji.

Temeljna dejavnost

Primarno področje poslovanja Skupine Petrol je opravljanje naftno-trgovske dejavnosti, naša osrednja konkurenčna prednost pa je sodobna in razvejana mreža 487 bencinskih servisov v Sloveniji in zunaj slovenskih meja. V letu 2015 smo prodali 2,96 milijona ton proizvodov iz nafte. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 486,6 milijonov evrov.

Razvojne usmeritve

Osrednje razvojno področje Skupine Petrol predstavlja uvajanje novih energetskih dejavnosti, ki vključuje zlasti trženje plinske, toplotne in električne energije ter vodenje večjih ekoloških projektov, dolgoročno pa tudi trženje obnovljivih virov energije. Skupina Petrol je v letu 2015 prodala 120,9 mio m3 zemeljskega plina in 14,1 TWh električne energije. V letu 2015 je skupina Petrol upravljala s 30 koncesijami za oskrbo s plinom, kupceje oskrbovala tudi prek številnih plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Pomemben segment Petrolove celovite oskrbe z energenti postaja tudi oskrba s toploto za ogrevanje, ki jo izvajamo prek sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Konec leta 2015 je skupina Petrol upravljala 25 sistemov daljinskega ogrevanja. Od teh jih je 16 organiziranih kot izbirna gospodarska javna služba – koncesija oz. podpisana koncesijska pogodba z občino. Preostalih devet sistemov daljinskega ogrevanja se izvaja kot tržna dejavnost ali lastniški distribucijski sistem, kar pomeni, da je pogodba podpisana z uporabniki. V januarju leta 2015 smo pridobili tudi večinski lastniški delež (50,7 odstotka) v družbi Energetika Črnomelj d.o.o., ki je koncesionar daljinskega ogrevanja v občini Črnomelj.

Okoljsko dejavnost izvajamo z več koncesijami za upravljanje naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda in opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. V letu 2015 smo v skupini Petrol upravljali s štirimi koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. Čistilna naprava v Murski Soboti ima kapaciteto 42.000 populacijskih ekvivalentov (PE), v Sežani 6.000 PE, na Igu 5.000 PE in Mežici 4.000 PE. Upravljali smo tudi industrijsko čistilno napravo Papirnice Vevče ter pridobili nov projekt upravljanja industrijske čistilne naprave v Palomi. Vse čistilne naprave so v letu 2015 dobro poslovale; ni bilo večjih tehničnih okvar in dosegale so predvidene učinke čiščenja odpadne vode. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems d.o.o. sodeluje Petrol d.d., Ljubljana, tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni občini Maribor s kapaciteto 190.000 PE. V letu 2015 smo zaključili z rekonstrukcijo čistilne naprave na Igu in izgradnjo pripadajočega tlačnega voda Ig-Matena.

Način poslovanja

Način celotnega poslovanja skupine Petrol temelji na spodbujanju poslovne odličnosti, oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja.

Poslovna prihodnost

Skupina Petrol iz slovenskega naftnega trgovca prerašča v celovitega regionalnega ponudnika energetskih in ekoloških storitev. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami pomembno sooblikujemo ne le slovenski energetski prostor, pač pa postajamo pomemben igralec tudi na energetskem trgu jugovzhodne Evrope.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.