Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018

Ljubljana, 15. november 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 20. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2018 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 318,8 mio EUR, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2017. EBITDA je znašal 124,1 mio EUR, kar je 1 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Skupina Petrol je 57 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 20 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 9 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 6 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 5 % s prodajo ostalih energentov, 3 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 68,8 mio EUR, kar je 14 % več kot v enakem obdobju leta 2017.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2018 prodala 2,5 mio ton proizvodov iz nafte, kar je  1 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2017. Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 13,2 TWh, kar je bistveno več kot v enakem obdobju lani zaradi polne konsolidacije družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 119,4 tisoč ton, kar je 5 % več kot v enakem obdobju leta 2017. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2018 realizirala 445,9 mio EUR prihodkov, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Konec septembra 2018 je skupina Petrol poslovala preko 495 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 39, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11.

Skladno s strategijo Petrolov poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa nudi enostavne, celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni delovanja, tako se ustvarja nova vrednost za delničarje in ohranja investicijsko bonitetno oceno. Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bo zagotovljena uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev, prosti denarni tok pa bo namenjen za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.
Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.