Zagotavljanje prihrankov energije končnim odjemalcem - 2013

Kratka predstavitev programa

Zakonski okvir

 • Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi) v obliki nepovratnih sredstev za začetne investicije.
 • Nepovratna sredstva ni mogoče dodeliti za inv. v naslednje dejavnosti: primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, ribištvo in ribogojništvo, premogovništvo, jeklarstvo, promet, ladjedelništvo, industrija sintetičnih vlaken.
 • Upravičenci: industrija, komercialni sektor, javni sektor.
 • Pogodba o dodelitvi sredstev mora biti podpisana v l. 2013, investicija se pa lahko izvede tudi v 2014.
 • Predvidena nepovratna sredstva programa: 0,2 mio EUR

Subvencionirani ukrepi in upravičeni nameni iz programa

 

Ukrep

VRSTA ENERGETSKIH STORITEV IN UKREPOV

UPRAVIČEN NAMEN

1

Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

Zamenjava električnega grelnika za STV,  javni in storitveni sektor ter industrija

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb, javni in storitveni sektor ter industija

Priprava STV s sprejemniki sončne energije, javni in storitveni sektor ter industrija

2

Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

Sanacija notranje in zunanje razsvetljave, javni in storitveni sektor ter industrija

Prenova sistemov javne razsvetljave, javni sektor

3

Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote

Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote, javni in storitveni sektor ter industrija

4

Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

Celovita obnova stavb, javni in storitveni sektor

Delna obnova stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja), javni in storitveni sektor

5

Programi izvajanja energetskih pregledov

Energetski pregledi v javnem sektorju, industriji in storitvenem sektorju

6

Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov

Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, frekvenčnih pretvornikov, javni in storitveni sektor ter industrija

7

Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin

Zamenjava starih ogrevalnih naprav na vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali ZP ali UNP, javni in storitveni sektor ter industrija

8

Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju

Posodobitev/zamenjava toplotne postaje, javni in storitveni sektor

9

Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa, upravljanje z energijo (svoj namen), javni in storitveni sektor ter industrija

10

Programi informiranja in ozaveščanja

Program informiranja in ozaveščanja

Način prijave in postopki

 • Prijava se izvrši na podlagi Objavljenega razpisa v Ur.l.RS.
 • POSTOPEK: Prijava na razpis, obravnava vloge in dodelitev nepovratnih sredstev, sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev, izvedba ukrepov, zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov, izplačilo nepovratnih sredstev.
 • Prijavi se lahko:
  • Investitor
   • samostojna izvedba ukrepov(Financiranje dela investicije nad nepovratnimi sredstvi zagotovi naročnik)
  • ESCO podjetje – celovita storitev

(Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in dobave toplote, Petrol ali drugo podjetje lahko krije tudi preostanek potrebne investicije na podlagi sklenjene pogodbe). Več informacij na straneh Energetske oskrbe za podjetja.

Višina nepovratnih sredstev

 • veliko podjetje                                    do 30%
 • srednje podjetje                                  do 40%
 • malo/mikro podj. in javni sektor           do 50%

Dokazovanje višine prihrankov

Višina prihrankov se dokazuje v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije prikončnih odjemalcih (U.l. RS, št. 4/2010) ter v skladu z dokumentom Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov enerije, ki ga je pripravil Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana, Slovenija, Center za energetsko učinkovitost (CEU), in je pripravljen skladno z zahtevami in smernicami, ki izhajajo iz Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in energetske storitve.

 

Podrobnejši pogoji ter način prijave bodo določeni v razpisni dokumentaciji.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.