Javni razpis PETROLURE/P/2012/U02/02


Vas zanima omenjeni javni razpis? Prenesite si ZIP paket vseh potrebnih dokumentov!


 

V Uradnem listu RS št. 101/2012 dne 21.12.2012 je objavljena sprememba razpisa.

V Uradnem listu RS št. 80/2012 dne 26.10.2012 je objavljena sprememba razpisa.

Razpis objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 67/2012.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28.12.2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

 

JAVNI RAZPIS PETROLURE/P/2012/U02/02

Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

 

 

1. NAMEN IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v industriji, storitvenem sektorju in na področju javne razsvetljave.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za sanacijo notranje in zunanje razsvetljave ter prenovo sistemov javne razsvetljave.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se dodeljevanje finančnih spodbud v okviru tega javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči.

Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/2010), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. Uporaba metod se nanaša na pripravo vloge in smiselno pri pripravi poročila o rezultatih obratovanj naprav, v kolikor podatki o prihrankih ne temeljijo na spremljanju porabe s standardnimi merilnimi enotami.

Delež prihrankov projekta na osnovi redukcij oz. regulacije se priznava le v primeru, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja.

 

2. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17 –44). V primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18.3.2009 o izvajanju  Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oz. na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07 in 109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme v uporabo oz. ob zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika).

3. UPRAVIČENCI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Upravičenci za dodelitev finančne spodbude po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene.

Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let),
 • ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.

Partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec kotlovske ali druge naprave, in uporabnik storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo tudi koncesijska in druga podobna razmerja.

V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine finančne spodbude oz. stopnje sofinanciranje,  presoja glede na status, položaj in velikost le-tega.

4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN  VIŠINA SOFINANCIRANJA

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za namene, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 800.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznega projekta:

 • višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja,
 • v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 20.000,00 EUR.

Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9.8.2008.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov:

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije.
 • višina sofinanciranja ne sme presegati 300.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru predmeta in namena javnega razpisa in sicer za:

 • nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk[1],
 • nabavo in vgradnjo varčnih svetil[2] in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav[3],
 • rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oz. cenejša od predelave,
 • nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje  ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oz. samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
 • stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
 • stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave.

Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta.

Neupravičeni stroški so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (razen za javni sektor)  in drugi davki.

5. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnik o spodbujanju URE in OVE ter drugi veljavno zakonodajo.

Za projekt mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisana Dokumentacija projekta (DP), ki mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o projektu in zagotavljanje spremljanja učinkov projekta. V DP mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen predmet in namen po tem razpisu ter da projekt izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani.

 

V primeru javne razsvetljave se rešitve, ki so pripravljene za posamezni(e) referenčni(e) odsek(e), za katere(ga) so natančno opredeljene vse karakteristične vrste svetilk, v primerih tipično enakih svetlobnih izboljšav odsekov pod nadzorom projektanta lahko prenesejo na druge podobne odseke prenove javne razsvetljave.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. V kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

                  

Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:

-  o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,

- o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS 126/2007 s spremembami in dopolnitvami),

- o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,

- o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,

- o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške,

- o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let,

- da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati.

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo:

- da investicije pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe - Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude.

Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka.

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. V kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči.

Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30.10.2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja, da bo projekt izveden. V kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.

V kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30.09.2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

6. MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV

Ocenjujejo se le projekti, ki izponjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh meril.

Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oz. projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz naslova projekta) oz. letnega zmanjšanja porabe električne energije glede na celotne stroške projekta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oz. regulacije PETROLURE/P/2012/U02/02 se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja.

M1 = Učinkovitost investicije/projekta [kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe električne energije / celotni stroški projekta

Učinkovitost investicije/projekta [kWh/leto/EUR]

Št. točk

≥ 10

60

≥ 5 ˂ 10

40

≥ 2 ˂ 5

30

≥ 1 ˂ 2

10

 

Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za električno energijo in vzdrževanjev istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0.

M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja razsvetljave / skupaj stroški električne energije in vzdrževanja razsvetljave) * 100

Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se zavrne.

7. PRIPRAVA IN POPOLNOST VLOG

 

Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

 

 • OBRAZEC št. 1 – Vloga,
 • PRILOGO št. 1 - fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik),
 • PRILOGO št. 2 - fotokopija registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz Ajpesa,
 • PRILOGO št. 3 - fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja,
 • PRILOGO št. 4 – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
 • OBRAZEC št. 2 - vzorec pogodbe o sofinanciranju,
 • PRILOGO št. 5 – izjava da vlagatelj je oziroma ni javni naročnik,
 • PRILOGO št. 6 - vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki),
 • PRILOGA št. 7 - Izjava, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravili, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe, ki so javni naročniki),
 • PRILOGO št. 8 - zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si.   mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.

                                                                                               

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS PETROLURE/P/2012/U02/02«

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.11.2012.

 

8. ODPIRANJE IN DOPOLNJEVANJE VLOG

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato pa vsako delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13.00 ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog.

9. NAČIN IZBIRE PROJEKTOV ZA DODELITEV FINANČNIH SPODBUD

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen ukrep. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude.

 

10. IZPLAČILO DODELJENIH FINANČNIH SPODBUD

Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi nameni.

Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.

Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo:

 

 • zahtevek za sofinanciranje,
 • seznam preverjenih računov,
 • izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta,
 • potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje in
 • fotografije izvedenega stanja (tipični elementi) ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije,
 • drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.

11. DRUGO

Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančne spodbude ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Petrol d.d., Ljubljana

 [1] Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in rabijo za namestitev vira ovojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za zakrivanje samega vira

[2] Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na osnovi razelektrenja v plinu.

[3] Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih fluorescenčnih sijalk.

 

 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.