Javni razpis PETROLURE/J/2012/U01

V Uradnem listu RS št. 80/2012 dne 26.10.2012 je objavljena sprememba razpisa.

Razpis objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2012.

Nepovratna sredstva Javnega razpisa PETROLURE/J/2012/U01 so namenjena sofinanciranju zamenjave obstoječih energetskih sistemov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode z novimi sistemi v okviru upravičenih namenov po tem razpisu.

Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci: javni sektor.

V Uradnem listu RS št. 67/2012 dne 31.8.2012 je objavljena sprememba razpisa. Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevanje sprememb je za prijavitelja obvezna.

Vas zanima omenjeni javni razpis? Prenesite si ZIP paket vseh potrebnih dokumentov!


 

Besedilo razpisa:

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28.12.2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme  državnih pomoči SA.34281(2012/X) - Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč  ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

 

JAVNI RAZPIS PETROLURE/J/2012/U01

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

 

1. NAMEN IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

-     zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju nameni A),

-     vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda (v nadaljevanju nameni B),

-     priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju nameni C).

Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja po pravilih za dodeljevanje subvencij.

2. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

 

 

 

 

 

- v kolikor se dokazuje primernost opreme, ki ni na seznamu upravičene opreme Eko sklada, j.s., mora prijavitelj prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.                                

- v kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html) mora prijavitelj predložiti izjavo, da se oprema nahaja na seznamu Eko sklada, j.s.

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- v kolikor se dokazuje primernost opreme, ki ni na seznamu upravičene opreme Eko sklada, j.s., mora prijavitelj prijavi priložiti certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.

 

Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- v kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html) mora prijavitelj predložiti izjavo, da se oprema nahaja na seznamu Eko sklada, j.s.

- v kolikor se dokazuje primernost opreme po tem pogoju, vlagatelj prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in izpis iz spletne strani www.eurovent-certification.com, ki mora vsebovati, označen tip naprave katerega se prijavlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grelno moč naprave. Naprava mora dosegati sledeče zahteve:

Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

4,0

A7/W35

SIST EN 14511 (2008)

3,7

A7/W35

SIST EN 14511 (2011)

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene C, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- v kolikor se dokazuje primernost opreme, ki ni na seznamu upravičene opreme Eko sklada, j.s., mora prijavitelj prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2 oz. SIST EN 12976, in mora vsebovati minimalno svetlo oz. aperturno površino sprejemnika sončne energije.

- v kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html) mora prijavitelj predložiti kopijo sklepa Eko sklada, j.s., ki dokazuje umestitev opreme na ta seznam.

Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/2010), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa.

3. UPRAVIČENCI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
 • javni skladi, javne agencije, javni zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

 

4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN  VIŠINA SOFINANCIRANJA

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 193.087,50 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:

 • skupna višina finančne spodbude v obliki subvencije za izvedbo posameznega projekta lahko znaša največ 50% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov, ki predstavljajo namene A:

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 100.000,00 EUR;
 • višina sofinanciranja ne sme presegati 0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov, ki predstavljajo namene B:

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 200.000,00 EUR;
 • višina sofinanciranja ne sme presegati: za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za toplotne črpalke  zemlja/voda 0,317 EUR ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov, ki predstavljajo namene C:

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 200.000,00 EUR;
 • višina sofinanciranja ne sme presegati 0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene A, so: toplotna črpalka zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, električne instalacije, povezave distribucijskih sistemov STV.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene B, so: 

- Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota), hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.

- Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda:  toplotna črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.

- Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda:  toplotna črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro   material. 

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene C, so:  sprejemniki sončne energije, bojler za sanitarno vodo, strojna vezava sprejemniki bojler, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije.

Za upravičene stroški pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta.

Neupravičeni stroški pri projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroki, ki  so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški, davek na dodano vrednost (DDV) za upravičence, ki so davčni zavezanci, in drugi davki.

 

5. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. V kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:

 • o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa
 • o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
 • o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
 • o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške,
 • da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. V kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe. Investitor pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči.

Pri projektih za katere izvedbo je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno sofinancerju posredovati le-to, ali dokazilo o vložitvi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, najkasneje do 30.10.2012. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30.10.2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme. V kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30.09.2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

 

6. PRIPRAVA IN POPOLNOST VLOG

Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

 • OBRAZEC št. 1 – vloga,
 • PRILOGO št. 1 - fotokopija pooblastila ali drugi dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik),
 • PRILOGO št. 2 - odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti),
 • PRILOGO št. 3 - akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti),
 • PRILOGO št. 4 – izjava, da je oprema na seznamu Eko sklada, j.s. ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne akreditirane institucije (glej točko 2), oz. drug ustrezen dokument, ki dokazuje primernost opreme po tem razpisu,
 • PRILOGO št. 5 - izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2,
 • PRILOGO št. 6 - vsaj tri pridobljene ponudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki) ali izjava, da je vlagatelj javni naročnik,
 • PRILOGO št. 7 – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca;
 • OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
 • PRILOGO št. 8 - zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si.  Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

 

Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »VLOGA – NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS PETROLURE/J/2012/U01, NAMEN: A. / B. / C.«

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.11.2012.

 

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 08.08.2012 ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13.00 ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog.

 

8. NAČIN IZBIRE PROJEKTOV ZA DODELITEV FINANČNIH SPODBUD

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen namen. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do  finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do  finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev  finančne spodbude.

 

9. IZPLAČILO DODELJENIH FINANČNIH SPODBUD

Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi nameni.

Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.

Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo:

 • Zahtevek za sofinanciranje,
 • Seznam preverjenih računov,
 • izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta,
 • Potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
 • Končno poročilo
 • Fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije.

Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.

 

10. DRUGO

Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev  finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do  finančne spodbude je prejemnik  finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Petrol d.d., Ljubljana

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.