Muta

Petrol Energetika d.o.o. in Občina Muta sta 29. oktobra 2009, za obdobje 35 let, podpisali pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občine Muta. S podpisom koncesijske pogodbe se je Petrol Energetika zavezala, da bo v skladu s terminskim planom zgradila objekte, naprave in omrežje za distribucijo zemeljskega plina.

Zgrajeno omrežje

Za oskrbo občine Muta je zgrajen povezovalni plinovod PE DN 160, 10 bar, ki poteka od MRP Dravograd do MRP Karavaning. Preko merilno reducirne naprave na lokaciji poslovne cone Muta se napajajo 4 barska omrežja (poslovna cona, lokalno distribucijsko omrežje). Izgradnja faz plinifikacije na posameznih območjih občine se usklajuje z ugotovljenim interesom priključevanja porabnikov, prvi uporabniki so se na omrežje zemeljskega plina priključili leta 2011. Na dan 31.12.2011 je bilo v Občini Muta zgrajenega 16.766 m plinovodnega omrežja.

Načrt nadaljnje izgradnje

Gradnja plinovodnega omrežja bo usklajena:

  • s sočasno izvedbo investicijskih del cestne ter komunalne infrastrukture, oz. z ostalimi projekti Občine,
  • z ugotovljenim interesom priključevanja porabnikov in ekonomsko upravičenostjo izgradnje distribucijskega omrežja (pisni dogovor med pogodbenima strankama).

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Muta, Uradni list RS, št. 48/10

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta, Uradni list RS, št. 48/10

Povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina.

Cena zemeljskega plina od 1.4.2016 do 31.12.2016

Obračunsko obdobje za kurilno sezono traja od 1.7.  tekočega leta do 30.6. naslednjega leta.

Odjemalcem, ki plačujejo akontacijo za dobavljeni zemeljski plin, se poračun med dejansko dobavljenim zemeljskim plinom in obračunanimi akontacijami izvede na koncu kurilne sezone, najkasneje do 15.7.

V skladu z določili 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014), dodatka (po novem se imenuje prispevek) za povečevanje energetske učinkovitosti obračunavajo operaterji distribucijskega sistema na računu za omrežnino.

Z dnem 1.4.2016 se spremeni Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 22/2016).

V skladu z določbami Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2016, se bo spremenilo obračunavanje zemeljskega plina. Tako se bodo cene na računih, ki se nanašajo na distribucijo oziroma dobavo zemeljskega plina, od 1. januarja 2017 dalje izražale v EUR/kWh ali EUR/MWh, medtem ko se bodo cene na računu, ki se nanašajo na zakupljeno zmogljivost, izražale v EUR/kWh/dan. Obvestilo o spremembi obračunavanja zemeljskega plina

Tarifne postavke za distribucijo in meritve od 1.1.2017 do 31.12.2017. Cene ne vključujejo DDV.

Tarifne postavke za distribucijo in meritve od 1.1.2018 do 31.12.2018. Cene ne vključujejo DDV.

Parametri za določanje obračunskih količin.

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemalce odjemnih skupin od CDK1 do CDK5.

A K T o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS, št. 85/2016

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.