Črna na Koroškem

Družbi Petrol Energetika, d.o.o. in Petrol, d.d. sta 4. 9. 2017 z Občino Črna na Koroškem, za obdobje 35 let, sklenili koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Črna na Koroškem - naselja Žerjav, Mušenik in Rudarjevo.

V sklopu koncesijske pogodbe je koncesionar dogradil distribucijski sistem zemeljskega plina za oskrbo območja Rudarjevo. 

Osnovne naloge, ki jih koncesionarja opravljata v skladu s koncesijsko pogodbo:

· kontinuirana in kakovostna distribucija zemeljskega plina,
· upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja,
· priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in
· podajanje informacij vsem zainteresiranim.

Povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina.

Obračunsko obdobje za kurilno sezono traja od 1.7.  tekočega leta do 30.6. naslednjega leta.

Odjemalcem, ki plačujejo akontacijo za dobavljeni zemeljski plin, se poračun med dejansko dobavljenim zemeljskim plinom in obračunanimi akontacijami izvede na koncu kurilne sezone, najkasneje do 15.7.

V skladu z določili 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014), dodatka (po novem se imenuje prispevek) za povečevanje energetske učinkovitosti obračunavajo operaterji distribucijskega sistema na računu za omrežnino.

Z dnem 1.4.2016 se spremeni Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 22/2016).

V skladu z določbami Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2016, se bo spremenilo obračunavanje zemeljskega plina. Tako se bodo cene na računih, ki se nanašajo na distribucijo oziroma dobavo zemeljskega plina, od 1. januarja 2017 dalje izražale v EUR/kWh ali EUR/MWh, medtem ko se bodo cene na računu, ki se nanašajo na zakupljeno zmogljivost, izražale v EUR/kWh/dan. Obvestilo o spremembi obračunavanja zemeljskega plina

Tarifne postavke za distribucijo in meritve od 1.1.2018 do 31.12.2018. Cene ne vključujejo DDV.

Parametri za določanje obračunskih količin.

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemalce odjemnih skupin od CDK1 do CDK5.

A K T o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS, št. 85/2016

AKT o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem - naselje Žerjav, Mušenik, Rudarjevo. Uradni list RS, št. 80/2017 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.