Obvestilo o odločitvi Agencije za trg vrednostnih papirjev

Družba Petrol d.d., Ljubljana je 23.11.2018 objavila, da je družba Mustand Energy Limited, Nicosia, Ciper zahtevala, da se ugotovi, da je zaradi sankcije mirovanja glasovalnih pravic v družbi Petrol d.d., Ljubljana, prepovedano njihovo uresničevanje in da ima tudi družba Petrol d.d., Ljubljana prepoved uresničitve teh pravic v skladu z Zakonom o prevzemih in sicer za delnice, ki jih ima v lasti Republika Slovenija in z njo povezane družbe v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 10.350.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 19.12.2018 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 203.524.000,00 EUR.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Uradni list RS, št. 77/2018), družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2019

Ljubljana, 13. december 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 21. seji obravnaval ter potrdil plan poslovanja skupine Petrol za leto 2019.

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 19. člena Uredbe št. 596/2014 o zlorabi trga v povezavi s 136. členom Zakona o trgih finančnih instrumentov družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, Rok Vodnik je dne 22.11.2018 na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana pridobil 50 rednih delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETG, ISIN SI0031102153, po ceni 319,00 EUR za delnico.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev

Družba Petrol d.d., Ljubljana je dne 22.11.2018 prejela dopis Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 21.11.2018, s katerim nas poziva k odgovoru na zahtevo vlagatelja družbe Mustand Energy Limited, Nicosia, Ciper, da se ugotovi, da je zaradi sankcije mirovanja glasovalnih pravic v družbi Petrol d.d., Ljubljana, prepovedano njihovo uresničevanje in da ima tudi družba Petrol d.d., Ljubljana prepoved uresničitve teh pravic v skladu z Zakonom o prevzemih in sicer za delnice, ki jih ima v lasti Republika Slovenija in z njo povezane družbe v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018

Ljubljana, 15. november 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 20. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018.

Pages