Izdaja obveznic z oznako PET5 družbe Petrol d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Petrol d.d., Ljubljana je izdala 7-letne navadne imenske obveznice z oznako PET5. Končna skupna nominalna vrednost izdaje obveznic PET5 znaša 32.828.000,00 EUR. Obveznice so  izdane z rokom dospetja 21.06.2024 in obrestno mero 1,20% letno.

Obvestilo o vloženi tožbi na razveljavitev sklepa 27. seje skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na podlagi 2. odstavka 397. člena ZGD-1 obvešča javnost, da je družba prejela tožbo delničarja H12 dejavnost holdingov d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana na razveljavitev skupščinskega sklepa, sprejetega pod točko 7.1 dnevnega reda 27. seje skupščine družbe z dne 10.4.2017, ki se glasi:

»Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Družba Petrol d.d., Ljubljana načrtuje novo izdajo obveznic

Družba Petrol d.d., Ljubljana obvešča javnost, da bo po objavi tega sporočila pričela s pred prodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga). Temu bo sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom 7-letnih novih obveznic, v okvirnem znesku do 50 mio EUR in s pričakovanim donosom v razponu 7l MS + 70-90 b.t., predvidoma do konca junija 2017.

Objava ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), niti ne predstavlja nikakršne obveznosti družbe Petrol d. d., Ljubljana za izvedbo izdaje obveznic.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2017

Ljubljana, 18. maj 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 2. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2017.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 5.503.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 08.05.2017 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 239.000.000,00 EUR.

Sestal se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana v novi sestavi

Ljubljana, 20. april 2017 – Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je danes prvič sestal v novi sestavi. Skladno z določili ZGD-1 so člani izvolili predsednico in namestnika predsednice nadzornega sveta.

27. seja skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana - nasprotni predlog za točko 2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana sporoča, da je v petek, 7. aprila 2017 po trgovanju na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, prejela nasprotni predlog delničarja SDH, d.d. za današnjo 27. sejo skupščine, in sicer k predlogu sklepa 2.1. o uporabi bilančnega dobička.

Nasprotni predlog je v prilogi.

S&P potrdil bonitetno oceno

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 20. marca 2017 družbi Petrol d.d., Ljubljana potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2017

Petrol d.d., Ljubljana objavlja spremembe finančnega koledarja za leto 2017 in sicer je zaradi ponovljenega sklica 27. seje skupščine, ki bo namesto 6.4.2017 dne 10.4.2017, dodan nov datum ponovljenega sklica, spremenjen datum seje 27. skupščine ter datum javne objave sklepov 27. skupščine.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2017 je v pripetem dokumentu.

Pages