Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2017

Ljubljana, 16. november 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 6. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2017.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 9.000.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 14.09.2017 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 230.000.000,00 EUR.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2017

Ljubljana, 24. avgust 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 4. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2017.

Prospekt za uvrstitev obveznic PET5 v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja prospekt za uvrstitev obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana, z oznako PET5, v trgovanje na organiziranem trgu.

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu.

Obvestilo o nameri odkupa dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z zapadlostjo 24. junij 2019 (ISIN XS1028951777)

Petrol d.d., Ljubljana, namerava v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupovati del izdaje obveznic z zapadlostjo 24. junij 2019 (ISIN: XS1028951777) po vsakokratnih tržnih pogojih.

PETROL d.d., Ljubljana podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah GEOPLIN d.o.o. Ljubljana in Plinhold d.o.o.

Družba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s sprem., »ZTFI«) in na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Uredbe (EU) št. 596/2014 in Delegirane Uredbe 2016/522,  družba Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 22.06.2017.

Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Izdaja obveznic z oznako PET5 družbe Petrol d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Petrol d.d., Ljubljana je izdala 7-letne navadne imenske obveznice z oznako PET5. Končna skupna nominalna vrednost izdaje obveznic PET5 znaša 32.828.000,00 EUR. Obveznice so  izdane z rokom dospetja 21.06.2024 in obrestno mero 1,20% letno.

Obvestilo o vloženi tožbi na razveljavitev sklepa 27. seje skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na podlagi 2. odstavka 397. člena ZGD-1 obvešča javnost, da je družba prejela tožbo delničarja H12 dejavnost holdingov d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana na razveljavitev skupščinskega sklepa, sprejetega pod točko 7.1 dnevnega reda 27. seje skupščine družbe z dne 10.4.2017, ki se glasi:

»Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Pages