Petrol bo skrbel za celovito energetsko obnovo javnih stavb v Črnomlju

Petrol je podpisal koncesijo za izvedbo projekta »Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj« za obdobje 15. let. Občina Črnomelj bo tako s pomočjo Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, dobila prenovo kar sedmih javnih stavb v njihovi občini.

Direktor Energetike in okolja ter direktor Energetsko distribucijskih sistemov Janez Grošelj je 7. junija 2017 skupaj z županjo Občine Črnomelj Mojco Čemas Stjepanovič podpisal pogodbo za celovito energetsko obnovo sedmih javnih stavb v Občini Črnomelj. Višina celotne investicije znaša 1.476.994,31 EUR brez DDV-ja.

Gradbeni in tehnološki posegi se bodo izvedli na Bivšem dijaškem domu Črnomelj skupaj s knjižnico, Osnovni šoli Dragatuš, Podružnični šoli Adlešiči, Zdravstveni postaji Vinica in Črnomaljskem gradu. Na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj in Osnovni šoli Milke Šobar Nataše Črnomelj pa bodo potekali tehnološki posegi, ki zajemajo priklop na novo - daljinsko ogrevanje iz stavbe Bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

Analiza prihrankov, ki bodo doseženi z realizacijo projekta, je pokazala, da se bo z izvedbo naložbe energetska učinkovitost sedmih objektov bistveno izboljšala. Glede na sedanjo rabo energije bo v teh objektih realiziran prihranek v višini malo manj kot 611 MWh, kar glede na sedanjo porabo predstavlja skoraj polovični prihranek, torej se bo raba energije v objektih skoraj prepolovila, poleg tega pa bo po izvedeni naložbi večino potreb po energiji zagotovljenih iz obnovljivih virov energije. Na osnovi prihranka energije se bo z investicijo zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, saj se predvideva, da se bo izpust emisij CO2 zmanjšal skoraj za 294 t/leto.

Na podlagi predhodno izpeljanega Javnega razpisa - podelitev koncesije za izvedbo projekta "Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj", katerega predmet je bil izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj, je bila koncesija z Odločitvijo št. 360-22/2016-52, z dne, 4.1.2017, oddana družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki je oddala popolno končno ponudbo.  Koncesija se je podelila za obdobje 15. let.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Galerija slik: 
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.