Odprtje distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Idrija

Idrija, 14. november – Družba Petrol d. d., Ljubljana in Občina Idrija sta danes slavnostno odprla distribucijski sistem zemeljskega plina, ki je za družbo Petrol že 26. priklopljeni na prenosni sistem zemeljskega plina. Celotni distribucijski sistem v dolžini 70 km bo s plinom oskrboval cca. 1.200 odjemalcev na področjih naselij Godovič, Idrija in Spodnja Idrija. Investicijska vrednost distribucijskega plinovodnega sistema je ocenjena na 4,9 mio EUR.

Občina Idrija kot koncedent in Petrol d.d., Ljubljana kot koncesionar sta 01. 09. 2015 sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija. S tem koncesijskim aktom je koncesionar pričel opravljati dejavnost operaterja distribucijskega sistema na območju občine za obdobje 35 let od sklenitve pogodbe. Zemeljski plin se bo lahko uporabljal za ogrevanje, hlajenje, kuhanje, pripravo tople sanitarne vode, kot tudi za tehnologijo v industrijskih procesih itn.

Priključitev na prenosni plinovodni sistem

Aktivnosti družbe Petrol za priključitev distribucijskega sistema za oskrbo Občine Idrija na prenosni plinovodni sistem so se z vlogo za priključitev pričele v letu 2015. Sistemski operater prenosnega sistema, družba Plinovodi, je za izvedbo priključitve predvidela izvedbo nove merilno regulacijske postaje MRP Godovič in prenosno plinovodno povezavo z obstoječim prenosnim sistemom v Kalcah.

Za izgradnjo prenosnega plinovoda z oznako R38 Kalce–Godovič je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu, s katero je bil predmetni plinovod umeščen v prostor. Namen izgradnje plinovoda je bila priključitev operaterja distribucijskega sistema za oskrbo občine Idrija in hkrati možnost širitve prenosnega plinovodnega omrežja na območje Občine Žiri in Gorenja vas - Poljane ter navezava na obstoječi sistem prenosnega plinovodnega omrežja na območje Občine Škofja Loka.

Prenosni plinovod je premera DN 150 mm in bo obratoval z delovnim tlakom do vključno 70 bar. Vključena sta tudi odcepno mesto na Kalcah ter merilno regulacijska postaja Godovič. Dolžina načrtovanega prenosnega plinovoda R38 Kalce-Godovič znaša 11,1 km. Sestavni deli novega plinovodnega objekta so poleg plinovodne cevi tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti na plinovodu ter povezave z obstoječim plinovodnim sistemom, merilno-regulacijska postaja ter vsi pripadajoči postroji in postaje, vključno z napravami katodne zaščite, optično kanalizacijo za potrebe nadzora plinovodnega sistema itn.

Napeljava plinovoda se začne na Kalcah z odcepom od obstoječega plinovoda M3 Vodice–Šempeter. Pred naseljem Godovič se napeljava plinovoda konča znotraj Industrijske cone Godovič v smeri obrata IMP KLIMA, kjer je lokacija MRP Godovič in izhodišče za kasnejši razvoj prenosnega sistema.


 
MRP Godovič in podzemna RP Godovič

Distribucijski sistem zemeljskega plina

Celotni distribucijski sistem zemeljskega plina poteka od merilno regulacijske postaje (MRP) Godovič preko kraja Godovič po Kraški planoti, ki se dviguje nad kanjonom reke Zale in se nad sotočjem Zale in reke Idrijce strmo spusti v dolino Idrijce. Plinovod nato poteka ob reki Idrijci preko mesta Idrija do naselja Spodnja Idrija.

Distribucijski sistem zemeljskega plina bo obratoval pod tlakom 10 bar, 4 bar in 1 bar in se bo s plinom oskrboval iz prenosnega plinovodnega sistema preko MRP Godovič (maksimalni pretok 4.000 Sm3/h, minimalni pretok 400 Sm3/h). Ti pretoki omogočajo letni odjem od začetnih 1.200.000 Sm3/leto do 4.500.000 Sm3/leto.

Za distribucijski plinovod so uporabljene polietilenske cevi visoke gostote, PE 100 tip SDR 17 in SDR 11, dimenzij d25 – d250 [mm].


 
Prikaz trase distribucijskega plinovoda od MRP Godovič

Izgradnja distribucijskega omrežja je bila zaradi zahtevnosti razdeljena na 4 faze:
1.    Distribucijski plinovod Godovič – Idrija
2.    Distribucijski plinovod Godovič
3.    Distribucijski plinovod Idrija mesto
4.    Distribucijski plinovod Spodnja Idrija

1.    Distribucijski plinovod Godovič – Idrija

Hrbtenica sistema je distribucijski plinovod Godovič – Idrija, materiala polietilen PE 100 dimenzij d180 SDR11, z delovnim tlakom 10 bar, kateri je priključen direktno na MRP Godovič. Začetek distribucijskega plinovoda Godovič – Idrija je v Industrijski coni Godovič pri MRP Godovič in poteka preko naselja Godovič po stari t. i. Francoski cesti do Idrije, kjer se zaključi s podzemno regulacijsko postajo (RP) Idrija. V RP Idrija se tlak reducira z 10 na 4 bare. Dolžina distribucijskega plinovoda Godovič – Idrija znaša 13.101 metrov. Maksimalni pretok distribucijskega plinovoda Godovič – Idrija je 6.000 Sm3/h.

Pred samo izgradnjo smo se uskladili tudi z družbo Telekom ter njihovim projektom optičnega omrežja, tako da smo sočasno z izgradnjo distribucijskega plinovoda izgradili tudi manjkajoči del optičnega omrežja v dolžini cca. 12.000 metrov.

2.    Distribucijski plinovod Godovič

Distribucijski plinovod Godovič bo obratoval pod tlakom 4 bar in se bo s plinom oskrboval preko regulacijske postaje RP Godovič, katera je priključena direktno na distribucijski plinovod Godovič – Idrija. Polietilenske cevi distribucijskega sistema zemeljskega plina PE 100 so tipa SDR 11 in SDR 17 in dimenzij d25 do d110 mm. Pri projektiranju in izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja Godovič je bila upoštevana širitev nove Industrijske cone Godovič in s tem možnost priključitve novih industrijskih objektov na distribucijski sistem zemeljskega plina.

3.    Distribucijski plinovod Idrija – mesto

Pred plinifikacijo mesta Idrija z zemeljskim plinom je bil v delu Idrije izgrajen distribucijski sistem utekočinjenega naftnega plina (UNP) in povezan na 3 plinske postaje. Na sistem UNP, kateri je obratoval pod tlakom 100 mbar, je bilo priključenih več kot 100 odjemalcev med katerimi so bile tudi velike Občinske kotlovnice (npr. Modra dvorana cca. 3,3 MW) in industrija.

Distribucijski plinovod Idrija – mesto je izgrajen in polietilenskih cevi dimenzij d25 do d250 mm in bo obratoval pod tlakom 4 bar oz. 1 bar.

Levi breg mesta Idrija, kjer je tudi mestno jedro, bo obratoval pod tlakom 1 bar in se bo napajal s podzemne RP Idrija – mesto.

Desni breg mesta Idrija bo obratoval pod tlakom 4 bar in se bo napajal s podzemne RP Idrija (10/4 bar). Plinovod po desnem bregu reke Idrijce se na koncu mesta Idrija nadaljuje kot Distribucijski plinovod Spodnja Idrija.

4.    Distribucijski plinovod Spodnja Idrija

Distribucijski plinovod Spodnja Idrija poteka od Idrije proti Spodnji Idriji po desnem bregu reke Idrijce. Zaradi težavnosti terena in prisotnih zalednih voda je bilo na večjem delu plinovoda potrebno zagotoviti odvodnjavanje trase in dreniranje zalednih voda, zato je bilo ob plinovodu potrebno položiti tudi drenažno cev ustreznega premera.

Distribucijski plinovod Spodnja Idrija je izgrajen iz polietilenskih cevi in bo obratoval pod tlakom 4 bare. Pretežni del distribucijskega plinovoda Spodnja Idrija je izgrajen iz polietilenskih cevi PE100 dimenzije d160 mm, saj so večji uporabniki zemeljskega plina locirani prav na koncu distribucijskega omrežja.

Priključitev objektov na DSZP

Priklop uporabnikov na distribucijsko omrežje bo razdeljen na več faz. V prvi fazi je potrebno priklopiti vse uporabnike, kateri so trenutno priklopljeni na distribucijsko omrežje UNP. Da bi prekop UNP – ZP potekal hitro in brez zapletov, je družba Petrol že v mesecu maju 2018 pristopila k projektantskim pregledom notranjih plinskih instalacij in v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, tudi k pozivom uporabnikom k odpravi teh ter predaji ustrezne dokumentacije.

Za družbo Petrol je to 29. plinovodni sistem v Sloveniji in 26. že priklopljeni na prenosni sistem zemeljskega plina. Novo podpisane koncesije Šmarje pri Jelšah, Škocjan in Šentjernej so trenutno v fazi projektiranja, priklop na prenosi sistem pa je predviden jeseni 2019.

Glede na dejstvo, da je zemeljski plin po vseh karakteristikah nesporno najkvalitetnejše in najbolj vsestransko uporabno fosilno gorivo, bo priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina v prihodnosti zagotovo tako veliko, da bodo zastavljeni cilji tudi izpolnjeni.

Rok Vodnik, član uprave Petrola, je ob odprtju povedal: »Z aktivnostmi v Idriji smo začeli že leta 2008, torej lahko vidimo, da je šlo za dolgotrajen proces. Zelo smo veseli, da smo del projekta, v sklopu katerega bo celotni distribucijski sistem v dolžini 70 km oskrboval približno 1.200 odjemalcev na področjih Godovič, Idrija in Spodnja Idrija. Ob današnjem odprtju distribucijskega plinovodnega sistema želim Občini Idrija uspešno delovanje,  občanom pa, da v čim večji meri koristijo to novo pridobitev, ki je vsekakor pomemben korak pri razvoju občine«.

KONTAKT ZA MEDIJE:
mag. Aleksander Salkič, Direktor Korporativnega komuniciranja
E-mail: petrol.pr@petrol.si
Telefon: +386 41 789 609
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.