2011 do 2015

2011 - širitev poslovanja v energetiki

Naš sponzoriranec Dejan Zavec v vlogi čistilca oken Naš sponzoriranec Dejan Zavec v vlogi čistilca oken

Leto 2011 se je za Petrol izteklo v duhu močne širitve obsega poslovnih aktivnosti, racionalizacije poslovanja in intenzivnih investicijskih aktivnosti. V tem letu smo opravili 100-odstotni nakup družbe IGES d.o.o., ki se skupaj s hčerinskimi družbami ukvarja s prodajo električne energije ter inovativnimi rešitvami na področju trajnostne energetike, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov ter nakup 74,9 odstotkov družbe EL-Tec Mulej d.o.o., ki trži najkakovostnejše proizvode in celovite sistemske storitve na dejavnostih daljinske energetike, učinkovite razsvetljave, vodovodnih sistemov in energetskega upravljanja objektov.

Za skupino Petrol je izjemnega pomena tudi nakup preostalega 51-odstotnega deleža v Instalaciji d.o.o.. Nakup Instalacije je pomembna naložba, saj z njo Petrol povečuje varnost oskrbe Slovenije z naftnimi derivati. Poleg tega predstavlja za Petrol optimalni oskrbovalni vir za Slovenijo, Hrvaško, del Bosne in Hercegovine ter za širitev Petrolove dejavnosti na trge EU. 

Bencinski Servis Crikvenica - Hrvaška Bencinski Servis Crikvenica - Hrvaška

Dejavni smo bili tudi na Hrvaškem in v Črni gori, kjer smo odkupili preostali 49-odstotni delež družbe Euro-Petrol d.o.o., ki se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte ter prav tako preostalega 49-odstotnega deleža v družbi Petrol-Jadranplin d.o.o., ki se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina in preostalega 50-odstotnega deleža v družbi Petrol - Bonus d.o.o., ki se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte na trgu Črne gore.

V Petrolu smo v letu 2010 skupaj s 3.600 zaposlenimi izbrali naših pet vrednot, ki nas povezujejo in predstavljajo trden temelj za naše nadaljnje uspešno delovanje. So podlaga za še boljše medosebne odnose in še bolj razpoznaven znak naše družbe.

Ključni podatki za leto 2011 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,4
Kolličina prodane električne energije (v TWh): 1,1
Prihodki od prodaje (v eur): 3,3 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): 52,3 mio
Število bencinskih servisov: 454
 

2012 - konsolidacija poslovanja

Q Max Q Max

V letu 2012 smo vpeljali novo blagovno znamko goriv Q Max, ki sodi med goriva najvišje kakovosti in je rezultat Petrolovega razvoja.

Posebno pozornost smo namenili konsolidaciji poslovanja na hrvaškem in črnogorskem trgu. Poslovanje družb Petrol Hrvatska d.o.o. in Euro – Petrol d.o.o. smo združili v družbo Petrol d.o.o., ki je tako drugi največji trgovec z naftnimi derivati na hrvaškem trgu. Poslovanje družb Jadran Plin d.o.o. in Petrol Butan d.o.o. smo združili v družbo Petrol Plin d.o.o., ki je še utrdila položaj drugega največjega dobavitelja utekočinjenega naftnega plina na Hrvaškem. V Črni gori skupina Petrol od sredine leta 2012 posluje samostojno preko družbe Petrol Crna gora MNE d.o.o. Z združitvenimi procesi bomo na teh trgih lahko realizirali boljše poslovne rezultate z ekonomijo obsega in z večjo stroškovno učinkovitostjo.
 
Z nakupom večinskega deleža družbe Beogas Invest d.o.o. smo v skupino Petrol vključili podjetje za distribucijo zemeljskega plina v treh občinah v Beogradu. Na področju energetike smo nadaljevali s projekti učinkovite rabe energije, daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso, projekti učinkovite razsvetljave, vodovodnih sistemov in energetskega upravljanja objektov.
 
Ključni podatki za leto 2012 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,5
Kolličina prodane električne energije (v TWh): 2,4
Prihodki od prodaje (v eur): 3,7 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): 53,9 mio
Število bencinskih servisov: 462

 

2013 - utrjevanje položaja sodobne energetske skupine

V skupini Petrol smo lani uspešno poslovali, to dokazujejo tudi naši poslovni rezultati. Naše poslovanje v letu 2013 je bilo na preizkušnji, a smo z vsakodnevnim odzivanjem na poslovne izzive krivuljo preusmerili nam v prid.
 
Petrol z vsakim dnem utrjuje položaj sodobne energetske skupine, saj ves čas razvijamo nove rešitve tako na področju energetike in uporabe obnovljivih virov energije kot tudi na področju prodaje naftnih derivatov. Političnoekonomske razmere imajo danes velik vpliv na energetiko kot eno najpomembnejših gospodarski panog. Trgi, kjer posluje skupina Petrol, se soočajo z upadanjem gospodarske aktivnosti in s tem povezano nestabilnostjo. Z našimi rešitvami kljub temu ustvarjamo pomembno dodano vrednost. 
 
V skupini Petrol smo v letu 2013 realizirali 3,9 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 5 odstotkov več kot v letu 2012, kosmati poslovni izid je znašal 337 mio EUR, kar je 3 odstotke več kot leta 2012. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 93 mio EUR, kar je 10 odstotkov več kot leta 2012. Čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 53 mio EUR.
 
Prodaja naftnih derivatov je še vedno osrednje poslovno področje skupine Petrol. V letu 2013 smo prodali 2,8 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 9 odstotkov več kot leta 2012. Gospodarska kriza, ki se odraža v zmanjšani kupni moči prebivalstva, ter cene pogonskih goriv, ki so bile večinoma višje kot v sosednjih državah, so negativno vplivale na prodajo pogonskih goriv na bencinskih servisih v Sloveniji. V Sloveniji smo tako v maloprodaji zabeležili 7 % nižjo količinsko prodajo, v veleprodaji pa smo prodali za 4 % manj naftnih derivatov. Kljub temu smo uspeli zadržati tržni delež Petrola v Sloveniji.
 
Nižjo prodajo v Sloveniji smo uspešno nadomestili z rastjo prodaje na trgih JVE, kjer smo v letu 2013 zabeležili 13-odstotno rast prodaje, še višjo, 44-odstotno rast prodaje pa smo zabeležili na trgih EU. V letu 2013 smo se kupcem še bolj približali s 14 novimi bencinskimi servisi, s čimer naša maloprodajna mreža obsega že 476 bencinskih servisov. 
 
Z uvajanjem ponudbe novih vrst blaga in storitev smo uspeli ublažiti negativne učinke. Konceptu priročnega bencinskega servisa smo dodali še svežino na poti. Nastal je nov koncept z imenom Fresh. Kupcem ponujamo kakovostno, sveže pripravljeno hrano 24 ur na dan. 
 
Naredili smo še en korak proti pravi alternativni mobilnosti. Skladno s svetovnimi trendi aktivno iščemo nove možnosti nadomeščanja fosilnih goriv z drugimi okoljsko sprejemljivejšimi gorivi. V letu 2013 smo z odprtjem prve vodikove polnilnice v Sloveniji postavili Petrol na evropsko vodikovo pot. Poleg tega imamo v Sloveniji že 8 polnilnic za električna vozila, ki so povezane v naše pametno omrežje elektromobilnosti. 
 
Celovita energetska oskrba je bila tudi v letu 2013 med prioritetami poslovanja skupine Petrol. Z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom, ki sodita med najbolj kakovostna in najčistejša fosilna goriva, oskrbujemo kupce prek omrežij in plinohramov. Utekočinjeni naftni plin postaja čedalje bolj priljubljeno pogonsko gorivo in je na voljo že na 157 bencinskih servisih. 
 
Oskrba in trgovanje z elektriko je področje, kjer se Petrol čedalje bolj uveljavlja tako v Sloveniji kot širši regiji. V letu 2013 smo dobavljali električno energijo več kot 30 tisoč gospodinjstvom, povečali smo prodajo v segmentu poslovnih uporabnikov in se še aktivneje vključili v mednarodni trg trgovanja z električno energijo. 
 
Les kot energent za ogrevanje ponovno pridobiva na pomenu. V Petrolu s toploto, proizvedeno iz lesne biomase, oskrbujemo že več slovenskih občin. Pomembne energetske in okoljske prihranke zagotavljamo s prenovami kotlovnic, s soproizvodnjo elektrike in toplote ter z učinkovito proizvodnjo toplote. 
 
Skrbimo, da mestni vodovodni sistemi in sistemi daljinskega ogrevanja delujejo brezhibno. Upravljamo s komunalnimi čistilnimi napravami in tako čistimo odpadne vode v lokalnih skupnostih. Dejavni smo na področju razvoja energetske izrabe odpadkov. V bioplinarnah proizvajamo zeleno električno energijo. 
 
Z učinkovito razsvetljavo industrijskih, turističnih in poslovnih objektov pa zagotavljamo velike energetske in okoljske prihranke našim strankam. Vse znanje in izkušnje, pridobljene na različnih projektih za javni in zasebni sektor, uspešno delimo z našimi strankami v Centru energetskih rešitev. 
 
V gospodarsko in socialno neprijaznih časih sredstev za družbeno odgovorne projekte nismo zmanjšali, saj nam skrb za družbo in okolje, iz katerega izviramo, pomeni ogromno. 
 
Ključni podatki za leto 2013 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,8
Kolličina prodane električne energije (v TWh): 4,9
Prihodki od prodaje (v eur): 3,9 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): 52,8 mio
Število bencinskih servisov: 476

 

2014 - Polni energije - Petrol prvič v zgodovini presegel 4 milijarde evrov prihodkov

Poslovno leto 2014 je zaznamovala energija – tako v obliki različnih energentov, s katerimi smo uspešno dopolnjevali svojo dejavnost, kakor tudi v obliki vloženega truda vseh zaposlenih. Letošnji poslovni rezultati dokazujejo, da smo našo energijo vložili pravilno, zadovoljstvo naših strank pa nam daje energijo za nadaljnje aktivnosti.

Skupina Petrol posluje v enem izmed najpomembnejših sektorjev gospodarstva – energetiki. Kot smo pričakovali, je bilo leto 2014 poslovno zelo zahtevno. Še vedno zaostrene gospodarske razmere so od nas zahtevali premišljeno delovanje in hitro ukrepanje. Doseženi rezultati potrjujejo, da smo svoje delo dobro opravili, za kar gre zahvala vsem zaposlenim v skupini Petrol. Zavezanost poslovni odličnosti, obvladovanje in optimizacija vseh poslovnih procesov nam bodo uspešno poslovanje omogočili tudi v prihodnje.

Na poslovanje skupine Petrol pomembno vplivajo poslovne razmere na trgih, kjer skupina Petrol posluje. Med najpomembnejše sodijo: domače povpraševanje in gospodarska rast, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova največja prodajna trga, se že nekaj let soočata z zaostrenimi gospodarskimi razmerami.

Skupina Petrol sodi med največje gospodarske subjekte v Sloveniji, čedalje večji pomen pa pridobiva tudi v širši regiji. Zaupanje mednarodne finančne javnosti v skupino Petrol se je pokazalo ob pridobitvi bonitetne ocene BBB- bonitetne hiše Standard&Poors' in uspešni izdaji 5-letnih evroobveznic v skupni vrednosti 265 milijonov EUR.

V skupini Petrol smo v letu 2014 realizirali 4 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar je 2 odstotka več kot v letu 2013, kosmati poslovni izid je znašal 339,5 mio EUR, poslovni izid iz poslovanja je znašal 95,9 mio EUR, kar je 2 odstotka več kot leta 2013. Čisti poslovni izid pa 60,7 mio EUR, kar je 15 odstotkov več kot leta 2013.

Osrednje področje poslovanja skupine Petrol ostaja prodaja naftnih derivatov na vseh trgih širše regije. V skupini Petrol smo v letu 2014 prodali 2,8 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 1 odstotek več kot v letu 2013. V letu 2014 smo zelo dobre prodajne rezultate zabeležili na trgih JV Evrope, kjer se kljub težkim gospodarskim razmeram uveljavljamo kot pomemben poslovni partner.

S prodajo trgovskega blaga smo v letu 2014 ustvarili čez 476 mio EUR prihodkov. Širimo svojo maloprodajno mrežo, v letu 2014 smo kupce oskrbovali preko 479 bencinskih servisov.

Celovita energetska oskrba je naše vodilo. V letu 2014 smo širili in razvijali naše energetske dejavnosti. Investirali smo v izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja, v projekte učinkovite rabe energije in v koncesije zemeljskega plina. Zgradili smo sušilnico za sušenje blata iz čistilnih naprav, ki ga predelujemo v sekundarno gorivo za cementarne. Kot energent za sušenje uporabljamo odvečno toploto, ki nastane v Bioplinarni Ihan.

V letu 2014 smo prodali 112,6 mio m3 zemeljskega plina, 8,7 TWh električne energije, in 82,4 tisoč MWh toplotne energije. Nekoliko nižji prodaji energentov za ogrevanje kot smo načrtovali je botrovala mila zima tako v začetku kot ob koncu leta.

V letu 2014 smo pripravili strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2015–2019, ki je temeljni korporativni dokument, v katerem s poslanstvom, vizijo, vrednotami, cilji in strategijami opredeljujemo poslovno prihodnost skupine Petrol. Določili smo si glavne smernice poslovanja, da bomo dosegli dolgoročno rast in razvoj.
 

Ključni podatki za leto 2014 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,8
Kolličina prodane električne energije (v TWh): 8,7
Prihodki od prodaje (v eur): 4,01 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): 60,7 mio
Število bencinskih servisov: 479

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.