2006 do 2010

2006

Bencinski servis Ptuj - Zagrebška Bencinski servis Ptuj - Zagrebška

Skupina Petrol je leta 2006 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 1,9 milijarde EUR, kar je 11 % več kakor leta 2005. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 47,1 milijona EUR, kar je 65 % več kot v letu 2005. Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala nekaj več kot 2 milijona ton, kar je 4 % več kot je bilo planirano in 3 % več kot v letu 2005.

Število bencinskih servisov znaša ob koncu leta 2006 361, od tega 305 v Sloveniji, 33 v Bosni in Hercegovini, 21 na Hrvaškem in 2 v Srbiji.

Petrol Plin d.o.o. je izbran za koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom v občini Slovenske Konjice. Ob koncu leta 2006 je Petrol tako upravljali z 22 koncesijami za oskrbo s plinom in s 1.572 plinohrami za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Bencinski servis Murska Sobota Bencinski servis Murska Sobota

Petrol VNC d.o.o. je novo ustanovljena odvisna družba v skupini. V družbi, ki opravlja funkcijo varovanja, ima Petrol d.d., Ljubljana stoodstotni lastniški delež.

Sprejet je pomemben dokument za nadaljnji razvoj skupine. Nadzorni svet obravnava in potrdi »Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2006–2010«.

Petrol d.d., Ljubljana z družbo Lukoil podpiše pismo o nameri o ustanovitvi skupnega podjetja za prodajo naftnih proizvodov v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Glede na strategijo razvoja Petrol uvede visoko kakovostno dieselsko gorivo nove generacije - Primadiesel. Kupci ga sprejmejo zelo pozitivno.

S podpisom pisma o nameri Petrol d.d., Ljubljana in Montenegro Bonus Cetinje izrazita interes za poslovno sodelovanje na naftnem trgu Črne gore in širše regije. To zajema sodelovanje na področju skladiščenja, upravljanja in prodaje naftnih derivatov ter izgradnje bencinskih servisov.

Petrol d.d., Ljubljana s Splošno bolnišnico Brežice podpiše pogodbo o izvedbi projekta celovite oskrbe z energijo. Gre za prvi pionirski projekt na področju učinovite rabe energije v javnem sektorju s specifično obliko financiranja s strani tretjega (TPF).

2007 - Za nami je dobro leto, pred nami še večja odgovornost

Skupina Petrol je največja slovenska energetska skupina in druga največja slovenska skupina po prihodkih. Leto 2007 je bilo še eno leto organskega poslovnega razvoja, nadpovprečne rasti vrednosti delnice in nadaljevanja strateške širitve v regiji. Skratka, ni razloga, da ne bi bili še boljši.

Bencinski servis na Dunajski Bencinski servis na Dunajski

Vodilno vlogo na domačem trgu, prepričljivo rast z novimi povezovanji, zanesljivost energetske oskrbe in uvajanje čistejših rešitev smo v skupini uresničevali tudi v spremenljivih globalnih razmerah. Primarno področje za Petrol sicer ostaja opravljanje naftno-trgovske dejavnosti. Svojo vlogo strateškega energetskega ponudnika pa uspešno širimo.

Petrol je danes regionalni partner – za celovito energetsko oskrbo na poti in domu. Zanesljivost, premišljena organska rast, brezpogojno spoštovanje narave in strateška prisotnost z rastočo mrežo blizu štiristo bencinskih servisov v štirih državah. To so izhodišča našega delovanja in uspeha. Odličnost gradijo tudi odprtost, prilagodljivost, inovativnost. Leto 2007 je zato prineslo nova sodelovanja in uspešne naložbe v vse poslovne stebre, ki že dokazujejo svojo donosnost. Med njimi so tudi energetske in okoljske storitve, kot so projekti učinkovite rabe energije za podjetja, lokalne skupnosti in javne ustanove.

Skupina Petrol je v letu 2007 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 2,1 mrd EUR, kar je 9 % več kot v letu 2006. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2007 znašal 50,5 mio EUR, kar je 7 % več kot v letu 2006. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 53,3 mio EUR in je od čistega poslovnega izida realiziranega v letu 2006 višji za 7 %.

Skupina Petrol je v letu 2007 prodala 2,1 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 % več kot v letu 2006. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 263 mio EUR, kar je 22 % več kot v letu 2006. Število bencinskih servisov znaša ob koncu leta 2007 380, od tega 307 v Sloveniji, 36 v Bosni in Hercegovini, 32 na Hrvaškem, 3 v Srbiji in 2 na Kosovem.

2008 - Veliko narejenega. Še več za narediti!

Skupina Petrol je največja slovenska energetska skupina, ki prerašča v pomembnega regionalnega partnerja celostnih energetskih in okoljskih proizvodov ter storitev.

V letu 2008 smo posebno skrb namenili nadaljnjemu razvoju energetske dejavnosti. V Sloveniji smo z nakupom Toplarne Hrastnik obogatili celostno energetsko ponudbo, na trgih JV Evrope pa smo odločno pričeli s širitvijo oskrbe z zemeljskim plinom.

Dolgoletne sanje ljudi, ki sooblikujejo Petrol so se uresničile z delovanjem prvega energetsko samozadostnega bencinskega servisa v naši razvejani mreži. Da ima Petrol tudi smele načrte na področju alternativnih virov energije, pa dokazuje podpis pogodbe o ustanovitvi Razvojnega centra za vodikove tehnologije.

Bencinski servis v Škofljici Bencinski servis v Škofljici

V letu 2008 je osemnajsto ponovitev doživel likovni natečaj za naše najmlajše »Otroci odraslim«. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije smo izpeljali odmevno humanitarno akcijo »Podari igračo in nasmeh«, v kateri smo zbrali preko 20 ton igrač.

Kljub spremenljivim pogojem poslovanja v obdobju splošne negotovosti, je skupina Petrol izpolnila cilje, zapisane v strateških dokumentih družbe. Nadgradili smo vodilno vlogo na slovenskem trgu naftno-trgovske dejavnosti in se pospešeno usmerili proti širši regiji.

Odločitve in ukrepi, ki jih je sprejel Petrol, dokazujejo pravočasen odziv na zaostrene pogoje poslovanja. To potrjujejo tudi prodajni rezultati, ki so v vseh okvirjih presegli dosežene v letu 2007. Vendar tu se odgovornost do naših ključnih deležnikov ne konča. Gradimo sodobno, inovativno in učečo se energetsko družbo.

Skupina Petrol je leta 2008 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 2,9 milijarde evrov, kar je 40 % več kot leta 2007. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 285 mlijonov evrov, kar je 21 % več kot leta 2007. Poslovni izid iz poslovanja je znašal - 72,9 milijona evrov, pred slabitvijo naložb 69,7 milijona evrov. Čisti poslovni izid je znašal -54,8 milijona evrov, pred slabitvijo naložb pa 59,4 milijona evrov.

Skupina Petrol je lani prodala 2,5 milijona ton proizvodov nafte, kar je 19 % več kot leta 2007 in realizirala 374 milijonov evrov prihodkov od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga, kar je 42 % več kot leta 2007.

Ob koncu leta 2008 je imela skupina Petrol 425 bencinskih servisov, od tega 312 v Sloveniji, 67 na Hrvaškem, 41 v Bosni in Hercegovini, 3 v Srbiji in 2 na Kosovem. Število bencinskih servisov se je leta 2008 v primerjavi z letom prej povečalo za 45. Skupina Petrol je leta 2008 upravljala s 27 koncesijami za oskrbo s plinom, kar je 3 več kot konec leta 2007. Kupce je oskrbovala tudi prek 2.000 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina, kar je 241 več kot leta 2007.

Ključni podatki za leto 2008 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,5
Prihodki od prodaje (v eur): 2,9 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): -54,8 mio
Čisti poslovni izid pred slabitvijo naložb: 59,4 mio
Število bencinskih servisov: 425

2009 - Pripravljeni na srečanje s prihodnostjo

Bencinski servis na Dunajski 133 Bencinski servis na Dunajski 133

Leto 2009 je bilo leto družbeno-gospodarskih sprememb, leto nestabilnosti na finančnih trgih, leto pomembnih odločitev povsod po svetu in tudi pri nas. Tudi za Petrolom je zahtevno leto. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram pa je skupina Petrol leto 2009 zaključila razmeroma uspešno. Ambiciozne cilje smo si zastavili tudi za leto 2010.

Skupina Petrol je leta 2009 prodala 2,2 mio ton naftnih derivatov, kar je 11 odstotkov manj kot v letu 2008. Pričakovan padec glede na preteklo leto je posledica gospodarske situacije in visokega padca bruto domačega proizvoda. Kljub temu smo na slovenskem trgu uspeli povečati naš tržni delež. Za 2 odstotka pa smo v primerjavi s preteklim letom povečali prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga.

V letu 2009 smo prodali tudi 70 tisoč ton zemeljskega plina, 228 tisoč MWh električne energije in 60 tisoč MWh toplotne energije. Distribuirali smo 48 tisoč ton zemeljskega plina, 204 tisoč MWH električne energije in 63 tisoč MWh toplotne energije.
Ugodne prodajne rezultate smo dosegli z uvajanjem novosti v poslovanje, z vzpostavljanjem strateških partnerstev in večanjem mreže bencinskih servisov. S tem smo blažili negativne vplive zaostrene gospodarske situacije.

Ob koncu leta 2009 smo naftne derivate prodajali na 433 bencinskih servisih. Od tega jih je 311 v Sloveniji, 73 na Hrvaškem, 40 v Bosni in Hercegovini, 3 v Srbiji, 4 na Kosovu in 2 bencinska servisa v Črni Gori. S strateško širitvijo maloprodajne mreže tako postajamo vse pomembnejši energetski ponudnik tudi na trgih JV Evrope. Razvejana mreža veleprodajnih predstavnikov in območnih enot veleprodaje, tehnično svetovalna podpora in učinkovita logistika so ključni elementi za zagotavljanje visoke ravni prodajnih storitev in konkurenčne prednosti.

Dejavni smo bili tudi na strateškem področju energetike. V letu 2009 nam je uspelo pridobiti novo koncesijo za oskrbo z zemeljskim plinom v Sloveniji – v občini Muta. V Srbiji pa širimo omrežje za distribucijo zemeljskega plina v občini Pećinci. Z občino Hrastnik smo sklenili koncesijsko pogodbo za dobavo in distribucijo toplotne energije za ogrevanje mesta. Upravljamo že z 11 projekti učinkovite rabe energije in celovite energetske oskrbe. Maja 2009 smo pridobili novo koncesijo za čiščenje odpadnih komunalnih voda v Sežani.

V letu 2009 smo ustvarili prihodke od prodaje v višini 2,3 mrd EUR, kar predstavlja 21 odstotni padec glede na leto 2008. Padec je deloma posledica nižje prodaje naftnih derivatov, deloma pa nižjih cene nafte na svetovnem trgu. Že v letu 2009 smo dali velik poudarek obvladovanju stroškov. Ti so sicer višji kot v letu 2008, predvsem na račun širitve poslovanja. Precej visoki so tudi stroški popravkov vrednosti terjatev, ki so posledica vpliva gospodarske recesije na nekatere naše kupce. Čisti poslovni izid skupine Petrol znaša 10,4 mio eur.

Prizadevanja za uspešno rešitev tako Petrolove naložbe v Istrabenz kot tudi celotne družbe Istrabenz smo nadaljevali tudi v letu 2009. Pri tem smo delovali v dobro vseh delničarjev Istrabenza, saj smo mnenja, da je le tako moč maksimirati naše skupno premoženje.

Nadaljevali smo s stabilno dividendno politiko, ki podpira dolgoročno maksimiranje donosov delničarjev. Za poslovno leto 2008 smo izplačali dividende v višini 5,90 eur bruto na delnico.

Nova uprava družbe Petrol je po nastopu mandata 30. avgusta 2009 takoj pristopila k pripravi strategije skupine Petrol do leta 2014. Med ključnimi usmeritvami do leta 2014 so povečanje čistega dobička, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, visoka rast prodaje in dolgoročna finančna stabilnost. Navedene usmeritve bo deloma mogoče doseči s stabilno rastjo poslovanja, deloma pa bodo za doseganje teh ukrepov potrebni ukrepi nadaljnje racionalizacije poslovanja. Eden pomembnejših ukrepov racionalizacije je seveda še bolj učinkovita organizacija dela. Uprava družbe stremi k vitki in učinkoviti organizacijski strukturi, ki zahteva jasno postavljena pooblastila in odgovornosti in preprečuje podvajanje delovnih aktivnosti.

Ključni podatki za leto 2009 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,22
Prihodki od prodaje (v eur): 2,333 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): 10,4 mio
Število bencinskih servisov: 433

2010 - vse energije na enem mestu

V Sloveniji smo bili leta 2010 priča skrb vzbujajočim dogajanjem na področju gradbeništva, transporta in trgovine, ki so za poslovanje skupine Petrol najpomembnejši, cena nafte je v primerjavi z letom 2009 poskočila za 29 odstotkov. Doseženi rezultati kažejo na dobro pripravljenost družbe na zaostrene gospodarske razmere.

Posebno pozornost smo namenili razvoju drugih energetskih področij. V letu 2010 smo začeli prodajo električne energije gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem ter s tem zaokrožili celostno ponudbo vseh energentov na enem mestu na območju celotne Slovenije. Ponudbo vseh energij na enem mestu smo povezali v Petrol Klubu. Pridobili smo dve koncesiji za daljinsko ogrevanje z lesno biomaso. Z nakupom dveh podjetij za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom na Hrvaškem postajamo pomemben ponudnik na tem segmentu naftnega trga. V Srbiji smo končali gradnjo plinovodnega omrežja v občini Pećinci, kjer bomo v letu 2011 začeli dobavo zemeljskega plina. V skupini Petrol se zavedamo pomena izkoriščanja alternativnih energetskih virov. Z nakupom bioplinarne v Ihanu smo vstopili na področje energetske izrabe odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote.

Primarno področje poslovanja skupine Petrol ostaja prodaja naftnih derivatov na vseh trgih širše regije. V skupini Petrol smo leta 2010 prodali 2,3 milijona ton proizvodov iz nafte. Naftne derivate smo prodajali prek široko razvejane maloprodajne mreže, ki smo jo povečali za 8 bencinskih servisov na skupaj 441 servisov, in prek dobro vpeljane veleprodajne mreže. Učinkovita nabava in logistika sta zagotovili za stabilno oskrbo ter sta hkrati naši pomembni konkurenčni prednosti.

V letu 2010 smo v skupini Petrol prodali 2,3 milijona ton proizvodov iz nafte, 47,8 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, in 104,2 milijona m3 zemeljskega plina. Kupce smo oskrbovali prek 29 koncesij za oskrbo s plinom in 2.185 plinohramov. Prodali smo 356.703 MWh električne energije in 65.317 MWh toplotne energije. Upravljali smo 4 koncesije za daljinsko oskrbo s toploto.

Skupina Petrol s 3.520 zaposlenimi sodi med večje delodajalce v tem delu Evrope. Zavedamo se, da brez ustreznih znanj, dobre učinkovitosti in jasne ciljne usmerjenosti zaposlenih ne moremo uresničevati zastavljenih ciljev. Ustvarjalna energija zaposlenih je zagotovilo za nadaljnje uspešno poslovanje. Leta 2010 smo prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se zavezali, da bomo v prihodnjih treh letih uresničili 18 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Skupina Petrol bo poslanstvo še naprej uresničevala v širši regiji na svojih temeljnih poslovnih področjih: v naftno-trgovski dejavnosti in energetski dejavnosti, ki obsega področje prodaje in distribucije zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina, toplote, elektrike ter področji energetskih in okoljskih rešitev.

Ključni podatki za leto 2010 (Skupina Petrol):
Količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton): 2,3
Prihodki od prodaje (v eur): 2,8 mrd
Čisti poslovni izid (v eur): 38,6 mio
Število bencinskih servisov: 441

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.