2000 do 2005

Leto 2000:

Bosanski Petrol servis Petrolov servis BiH

Tretje zaporedno leto intenzivnega notranjega prestrukturiranja družbe. Priprava na osamosvojitev gostinske in plinske dejavnosti. V franšizno mrežo je vključenih skoraj 60 odstotkov vseh Petrolovih bencinskih servisov. Aprila je sprejet leto prej predlagan Model za oblikovanje cen naftnih derivatov. Petrolova izpostavljenost do Nafte Lendava je v celoti sanirana in ta na njegovo poslovanje ne vpliva več negativno. Zaradi povečanega obsega poslovanja je v Bosni in Hercegovini ustanovljeno samostojno podjetje Petrol BH Oil Company, ki se do konca leta uvrsti med tri največje oskrbovalce bosanskega naftnega trga.

Zgrajen je osrednji distribucijski center za kosovno blago, temeljito je prenovljenih 14 bencinskih servisov. Obratovati prične tudi prvih šest servisov v Bosni in Hercegovini. Pridobljen je okoljevarstveni certifikat ISO 14001. Trgovinska ponudba Petrola je obogatena s hitro prehrano, ki jo Petrol trži pod blagovno znamko Hip-Hop prodajaln. Plačilna kartica Magna je s povezavo na kartico American Express razširjena izven slovenskih meja. Verigo avtocestnih restavracij "Na jasi" sestavljajo že trije objekti. Na področju slovenske plinifikacije Petrol postane eden resnejših tržnih igralcev.

Leto 2001:

Dišečih smrečic ni nikoli preveč... Dišečih smrečic ni nikoli preveč...

V sklepni fazi je proces preoblikovanja Petrola v koncern oziroma njegovo notranje organizacijsko prestrukturiranje. Prestižni naziv vodilne slovenske naftno-trgovske družbe je Petrol v letu 2001 več kot upravičil. Po ustvarjenih prihodkih se je uvrstil v sam slovenski vrh, med vodilnimi slovenskimi podjetji pa je tudi po doseženem čistem dobičku. V franšizni sistem poslovanja, ki bistveno povečuje poslovno učinkovitost, je bilo do konca leta 2001 skupaj vključenih že 207 bencinskih servisov, kar predstavlja 75 odstotkov celotne maloprodajne mreže.

V letu 2001 smo oblikovali tri nove odvisne družbe; v družbi Petrol Plin smo organizirali plinsko dejavnost, v družbi Petrol Gostinstvo bomo razvijali specializirano avtocestno gostinsko ponudbo, družba ElektroPetrol pa bo posegala na področje trženja električne energije. Na novo zgrajenih oziroma temeljito posodobljenih je bilo 12 bencinskih servisov, tri nove servise smo odprli tudi v Bosni in Hercegovini. 31 jih je dobilo Hip-Hop prodajalno, obseg prodajnih površin pa je bil tako razširjen za skoraj dva tisoč kvadratnih metrov. Minimalno izpostavljenost tveganjem, s tem pa varno poslovanje in stabilno rast, posredno potrjuje tudi mnenje družbe Dun & Bradstreet, ki je Petrolu v letu 2001 dodelila najvišjo možno bonitetno oceno 5A1. Na prelomu tisočletja zasnovana zgodba o spreminjanju Petrola iz nekdaj slovenske nafte družbe v enega pomembnejših energetskih koncernov jugovzhodne Evrope se torej nadaljuje.

Leto 2002:

Dolenjska... Dolenjska...

Svetovne gospodarske razmere so bile v letu 2002 nadvse protislovne. Gospodarska recesija ter politična in vojaška negotovost sta povečevali poslovna tveganja in dvigovali ceno nafte na svetovnem trgu, po drugi strani pa je padanje vrednosti dolarja omogočilo nižje stroške naftnega trgovanja. Ob koncu leta 2002 skupina Petrol razpolaga s 312 bencinskimi servisi; od tega jih je 283 v Sloveniji, 17 v Bosni in Hercegovini ter 12 na Hrvaškem. Večina oziroma 79 odstotkov maloprodajne mreže posluje po franšiznem sistemu. Petrol in Vlada Republike Slovenije glede sanacije družbe Nafta Lendava skleneta sporazum, po katerem Petrol do Nafte Lendava nima več nobenih obveznosti in terjatev. Julija 2002 družba Petrol od podjetja Nafta Lendava odkupi 70 tisoč kubičnih metrov skladiščnih zmogljivosti. Upravljanje z njimi prevzame novoustanovljena odvisna družba Petrol skladiščenje. Skupina Petrol z nakupom dveh energetskih podjetij, Energetika Ravne, d.o.o., in Energetika Štore, d.o.o. postane eden večjih zasebnih proizvajalcev električne energije v Sloveniji. Ustanovitev odvisne družbe Petroservis, d.o.o., ob izteku leta je dejavnost vzdrževanja objektov in naprav izločena iz obvladujoče družbe in preoblikovana v samostojno podjetje.

Leto 2003:

Iz prodajnih polic Iz prodajnih polic

Nadzorni svet družbe Petrol na svoji seji 26. februarja 2003 za predsednika uprave za novo petletno obdobje ponovno imenuje Janeza Lotriča. Ob koncu leta 2003 ima skupina Petrol 331 bencinskih servisov; od tega jih je 287 v Sloveniji, 28 v Bosni in Hercegovini in 15 na Hrvaškem, prvi Petrolov bencinski servis pa je odprt tudi v Srbiji. Prične poslovati družba Petrol, d.o.o., Beograd, ki je v 100-odstotni lasti Petrola, d.d. Družbi Energetika Ravne, d.o.o., in Energetika Štore, d.o.o., ki sta bili v skupino Petrol vključeni leta 2002, od aprila 2003 dalje poslujeta kot eno podjetje Petrol Energetika, d.o.o. Temeljni razlog za združitev je v večji stroškovni učinkovitosti in v boljših možnostih razvoja. Petrol, d.d., in Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov septembra 2003 podpišeta pogodbo o gradnji in dolgoročnem najemu rezervoarjev za srednje destilate, po kateri bo Petrol, d.d., v Lendavi zgradil in upravljal z dvema rezervoarjema skupne zmogljivosti 40 tisoč kubičnih metrov. Mednarodno svetovalno podjetje McKinsey v primerjalni študiji maloprodaje in logistike ugotovi visoko stopnjo primerljivosti Petrola z najboljšo svetovno prakso na vseh ključnih kazalnikih poslovanja. Družba Petrol, d.d., je prejela priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2003: diplomo za posebne dosežke v letu 2003 za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti. Revija Gospodarski vestnik družbi Petrol podeli prvo nagrado za "okolju prijazno podjetje leta 2002".

Leto 2004:

Za čistejše konjičke Za čistejše konjičke

Ob koncu leta 2004 ima Skupina Petrol 343 bencinskih servisov; od tega jih je 293 v Sloveniji, 31 v Bosni in Hercegovini in 18 na Hrvaškem, prvi bencinski servis Petrola pa posluje tudi v Srbiji. Področje maloprodaje naftnih proizvodov in ostalega trgovskega blaga na slovenskem trgu je v letu 2004 organizirano v podjetju Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti matične družbe Petrol, d.d. Celotno funkcijo vzdrževanja za podjetja v Skupini Petrol od leta 2004 dalje opravlja podjetje Petrol Tehnologija, d.o.o., operativno-logistično funkcijo pa podjetje Petrol Skladiščenje, d.o.o. Obe podjetji sta v 100-odstotni lasti matične družbe Petrol, d.d. V Lendavi sta zgrajena dva dodatna rezervoarja s skupno zmogljivostjo 40 tisoč kubičnih metrov. Petrol, d.d., in NIS - Naftna industrija Srbije podpišeta protokol o sodelovanju, po katerem bosta družbi skupaj vlagali v gradnjo in posodabljanje mreže bencinskih servisov v Srbiji. Družba Petrol, d.d., skupaj z družbo Sava Tires, d.o.o., (iz skupine Goodyear) ustanovi podjetje Karkasa, d.o.o., katerega dejavnost je obnavljanje tovornih pnevmatik. Pričneta obratovati dve napravi za čiščenje komunalnih odpadnih voda, in sicer v Murski Soboti in v Mežici. Obe čistilni napravi je zgradila družba Petrol, ki z njima tudi upravlja. Julija 2004 Skupina Petrol v svojo domačo maloprodajno mrežo vpelje prodajo okolju prijaznejšega dizelskega goriva, ki vsebuje do 5 odstotkov biodizla. Družbi Petrol kot organizaciji, ki je v okolju, v katerem deluje, zgled odlične prakse, Republika Slovenija za leto 2004 podeli priznanje za poslovno odličnost.

Leto 2005:

Bencinski servis Zaloke leta 2005 Bencinski servis Zaloke leta 2005

Na svoji konstitutivni seji 11. aprila 2005 se sestane novi nadzorni svet, za predsednika izvoli dr. Jožeta Zagožna. 1. decembra 2005 je nastopila mandat nova uprava družbe v sestavi Marko Kryžanowski, predsednik uprave, Igor Irgolič, podpredsednik uprave, Boštjan Napast, član uprave, Alenka Vrhovnik Težak, članica uprave in Bojan Herman, delavski direktor. Ob koncu leta 2005 ima Skupina Petrol 348 bencinskih servisov; od tega jih je 298 v Sloveniji, 31 v Bosni in Hercegovini in 18 na Hrvaškem, bencinski servis Petrola pa posluje tudi v Srbiji. Petrol, d.d. z družbo Marché International Ltd. podpiše pogodbo o prodaji 75-odstotnega poslovnega deleža svoje hčerinske družbe Petrol Gostinstvo, d.o.o. Gostinski objekti ostanejo v 100-odstotni lasti družbe Petrol, d.d. Družba Petrol Plin, d.o.o. z občino Slovenska Bistrica sklene pogodbo, po kateri bo na območju občine zgradila plinovodno omrežje ter tako Slovensko Bistrico in njeno okolico oskrbovala z zemeljskim plinom. Plinska koncesija v Slovenski Bistrici pomeni 21. v nizu plinskih koncesij, ki si jih je do konca leta 2005 pridobila Skupina Petrol. Petrol doseže rekordnih 420 milijonov tolarjev čistih prihodkov iz prodaje in kar 8 milijard tolarjev čistega poslovnega izida. Prihodke smo povečali za 19 odstotkov, celotni poslovni izid pa za 23 odstotkov.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.