O podjetju

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Med "velike" se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5025796
Davčna številka: SI80267432
Šifra dejavnosti: 50.501
Telefon: 01 47 14 234

Transakcijski računi:
NLB: 02923-0020267126
NKBM: 04515-0000225742
SKB: 03100-1005316539
RZB: 24203-9002352017

Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka.

Pretežni del poslov Petrol zaenkrat realizira na slovenskem trgu. Razpolaga z uveljavljeno krovno blagovno znamko in drugimi prepoznavnimi izdelčnimi oziroma storitvenimi znamkami (npr. Petrol klub, Magna, Hip-Hop, Tip-Stop). Družbo odlikujeta tudi močan tržni in finančni položaj. Razvejana in sodobna maloprodajna mreža je Petrolova absolutna konkurenčna prednost.

Pomembnejši podatki za leto 2010 (Petrol d.d.)

količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton):
čisti prihodki od prodaje (v mrd EUR):
čisti poslovni izid (v mio EUR):
kapital (v mio EUR):
število zaposlenih (31/12-10):
število delničarjev (31/12-10):
število bencinskih servisov v Sloveniji:
ocenjeni tržni delež (po št. BS) v Sloveniji (v %):
2,2
2,4
37,9
419,6
629
38.697
313
60

Pomembnejši podatki za leto 2010 (Skupina Petrol)

količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton):
čisti prihodki od prodaje (v mrd EUR):
čisti poslovni izid (v mio EUR):
EBITDA/osnovna sredstva(v %):
zadolženost glede na kapital (v %):
kapital (v mio EUR):
število zaposlenih (31/12-10):
število bencinskih servisov:
2,35
2,8
35,5
15,7
1,17
404,6
3,520
441

Pomembnejše dejavnosti oziroma viri, s katerimi družba Petrol ustvarja prihodek:

Naftni proizvodi

Trgovanje z naftnimi proizvodi predstavlja Petrolovo osrednjo poslovno dejavnost, s katero v Sloveniji dosega vodilni tržni delež. Gre za področje, ki družbi zagotavlja stabilne prihodke in zanesljiv denarni tok, s tem pa ji omogoča tudi nadaljnjo rast in razvoj. S prodajo naftnih proizvodov Petrol v povprečju ustvari okrog 80 odstotkov celotnih čistih prihodkov brez trošarin.

Blago za široko porabo in storitve

Trgovanje z blagom za široko porabo in storitvami predstavlja sestavni del Petrolove osrednje poslovne dejavnosti. Gre za perspektiven prodajni segment, pri katerem družba v povprečju dosega okrog 10-odstotno realno stopnjo letne rasti. S prodajo blaga za široko porabo in storitvami Petrol v povprečju ustvarja nekaj manj kot 20 odstotkov celotnih čistih prihodkov brez trošarin.

Zemeljski in utekočinjeni naftni plin

Na področje plinske energije, ki je dolgoročno zanimiva alternativa tradicionalnim virom ogrevanja, je Petrol pričel resneje posegati leta 1998. Gradnja omrežij, distribucija in trženje plina tako predstavljajo sestavni del Petrolove celovite oskrbe z energenti.

Električna energija

Področje električne energije je mesto v portfelju Petrolovih dejavnosti dobilo v letu 2001. Gre za logično nadgrajevanje obstoječe ponudbe energentov oziroma za zagotavljanje celovite energetske oskrbe.

Okoljska dejavnost

Čiščenje odpadnih voda in oskrba lokalnih skupnosti s pitno vodo. Načrtovanje rešitev pri ravnanju z odpadki. Sanacije okoljskih problemov. To so tri področja, kjer sodelujemo, prispevamo razvijamo in uresničujemo skupno vizijo odgovornosti do okolja.

Poslovna načela

Način celotnega poslovanja družbe Petrol temelji na spodbujanju poslovne odličnosti oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja.

Poslanstvo

V Petrolu z zaokroženo ponudbo energetsko-okoljskih proizvodov in storitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo potrošnikov v Sloveniji in na trgih JV Evrope. Preko razvejane mreže bencinskih servisov voznikom ponujamo vse, kar potrebujejo za varno in udobno pot.
Gospodarstvu in lokalnim skupnostim zagotavljamo celovito energetsko oskrbo, gospodinjstvom pa nudimo vso energijo, ki jo potrebujejo za dom – na dom.

Vizija

Postati nosilec kakovosti in razvoja celovite ponudbe energetike in “convenience” modela bencinskih servisov v JV Evropi z nadpovprečno zadovoljnimi kupci.

Vrednote

  • Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
  • Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
  • Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
  • Ustvarjalnost: Z idejami ustvarjamo napredek.
  • Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja.

Konkurenčna umestitev

Družbo odlikujejo zlasti kakovost blaga in storitev, visoka raven ugleda, uveljavljene blagovne znamke ter stabilen finančni položaj. Skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih servisih je bilo v skupini Petrol konec leta 2009 zaposlenih 3.556 ljudi. Skupina Petrol je z 2,33 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje največji gospodarski subjekt v Sloveniji.

Temeljna dejavnost

Primarno področje poslovanja Skupine Petrol je opravljanje naftno-trgovske dejavnosti, naša osrednja konkurenčna prednost pa je sodobna in razvejana mreža 436 bencinskih servisov v Sloveniji in zunaj slovenskih meja. V letu 2009 smo prodali 2,2 milijona ton proizvodov iz nafte. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 382 milijonov evrov .

Razvojne usmeritve

Osrednje razvojno področje Skupine Petrol predstavlja uvajanje novih energetskih dejavnosti, ki vključuje zlasti trženje plinske, toplotne in električne energije ter vodenje večjih ekoloških projektov, dolgoročno pa tudi trženje obnovljivih virov energije. Skupina Petrol je v letu 2009 prodala 99,88 mio m3 zemeljskega plina in 227.826 MWh električne energije. V letu 2009 je skupina Petrol upravljala s 28 koncesijami za oskrbo s plinom, konec leta 2009 pa je kupce oskrbovala tudi prek 2.200 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

V letu 2009 smo v skupini Petrol okoljsko dejavnost izvajali s tremi koncesijami za upravljanje naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda in opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. V mestni občini Murska Sobota s kapaciteto 42.000 populacijskih ekvivalentov, v občini Mežica s 4.000 populacijskimi ekvivalenti in v občini Sežana s 6.000 populacijskimi ekvivalenti. Vse čistilne naprave so v letu 2009 uspešno poslovale. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems, d.o.o., sodeluje Petrol d.d., Ljubljana tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni občini Maribor s kapaciteto 190.000 populacijskih ekvivalentov.

Način poslovanja

Način celotnega poslovanja skupine Petrol temelji na spodbujanju poslovne odličnosti, oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja.

Poslovna prihodnost

Skupina Petrol iz slovenskega naftnega trgovca prerašča v celovitega regionalnega ponudnika energetskih in ekoloških storitev. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami pomembno sooblikujemo ne le slovenski energetski prostor, pač pa postajamo pomemben igralec tudi na energetskem trgu jugovzhodne Evrope.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.